Mimomanželská plodnost a děti žijící v nesezdaných soužitích v České republice

Název práce: Mimomanželská plodnost a děti žijící v nesezdaných soužitích v České republice
Autor(ka) práce: Kotrbatá, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nývlt, Ondřej
Oponenti práce: Antovová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat vývoj mimomanželské plodnosti mezi lety 2000-2015 a nesezdaných soužití s dětmi v České republice na základě výsledků ze Sčítání lidu domů a bytů z roku 2001 a 2011. Vedle zkoumání vývoje je práce zaměřena i na porovnání demografických charakteristik žen, které porodily dítě mimo manželství a žen při porodu vdaných. Podobně je dáváno do relace i zkoumání nesezdaných soužití s dětmi a sezdaných párů, ve kterých žijí děti. Pro tuto část analýzy byla použita komparativní metoda. Při popisu historického vývoje a vývoje ve sledovaném období se práce pokouší upozornit na faktory ovlivňující ať už mimomanželskou plodnost, nebo zvýšený počet nesezdaných soužití. Výsledky analýz přispívají k názorům o zmenšování rodin a posunu mateřství do vyššího věku žen. Bylo také prokázáno, že mimomanželská plodnost a život v nesezdaném soužití s dítětem je typičtější pro ženy s nižším vzděláním.
Klíčová slova: rodinné chování; nesezdané soužití; mimomanželská plodnost
Název práce: Non-marital fertility and unmarried cohabitations with children in the Czech republic
Autor(ka) práce: Kotrbatá, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nývlt, Ondřej
Oponenti práce: Antovová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis is to analyse the evolution of non-marital fertility from 2000 to 2015 and evolution of unmarried cohabitations with children in the Czech republic. The analysis is based on results of Census 2001 and 2011. Another task is focused on comparison of demographic characteristics of women, who gave birth outside the marriage and women, who were married in time of birth. The research on unmarried cohabitations with children is also related to marital cohabitations with children. The comparative method was used for this part of analysis. The description of historical evolution and the evolution within analysed period detect some factors, which affect non-marital fertility and the increasing number of unmarried cohabitations. The results of the analysis support the idea of diminishing family size and postponement of maternity. The fact, that non-marital fertility and unmarried cohabitation with a child is more typical for less educated women, has been proven.
Klíčová slova: family behaviour; unmarried cohabitation; non-marital fertility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2015
Datum podání práce: 24. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54198/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: