Industry 4.0 - připravenost podniků v odvětvích

Název práce: Industry 4.0 -- pripravenosť podnikov v odvetviach
Autor(ka) práce: Papcunová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje súčasne veľmi diskutovanej téme - Priemysel 4.0 a jeho súčasnému a budúcemu zásahu do podnikov v hutníckom priemysle. V teoretickej časti práce je predstavenie konceptu Priemysel 4.0, štátnych koncepcií, ekonomickej situácie v priemysle a postavenie Slovenskej a Českej republiky vo svete priemyslu. Výsledkom práce bude zistenie pripravenosti hutníckych podnikov k tejto novej priemyselnej revolúcií. Dotazníkové šetrenie medzi odborníkmi z praxe v konkrétnych hutníckych firmách na Slovensku i Česku ukážu ako sú vnímané nové výzvy s príchodom nových technológií a kedy by sa mohli stáť štandardom.
Klíčová slova: hutnícky priemysel; Priemysel 4.0; štvrtá priemyselná revolúcia
Název práce: Industry 4.0 - připravenost podniků v odvětvích
Autor(ka) práce: Papcunová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje současně velmi diskutovanému tématu - Průmysl 4.0 a jeho současnému a budoucímu zásahu do podniků v hutním průmyslu. V teoretické části práce je představení konceptu Průmysl 4.0, státních koncepcí, ekonomické situace v průmyslu a postavení České republiky ve světě průmyslu. Výsledkem práce bude zjištění připravenosti hutních podniků k této nové průmyslové revoluce. Dotazníkové šetření mezi odborníky z praxe v konkrétních hutních firmách na Slovensku i Česku ukáží jako jsou vnímány nové výzvy s příchodem nových technologií a kdy by se mohly stát standardem.
Klíčová slova: hutní průmysl; Průmysl 4.0; čtvrtá průmyslová revoluce
Název práce: Industry 4.0 - readiness of industries
Autor(ka) práce: Papcunová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis describes the highly discussed topic - Industry 4.0 and its current and future intervention in the metallurgical enterprises. In the theoretical part of the thesis is a presentation of the concept of Industry 4.0, state concepts, economic situation in industry and the position of Slovak and Czech Republic in the world of industry. A goal is to find out how metallurgical enterprises are ready for this new industrial revolution. A questionnaire survey among practitioners in specific metallurgical firms in Slovakia and Czech Republic will show new challenges are perceived with the advent of new technologies and when they could become a standard.
Klíčová slova: metallurgical industry; fourth industrial revolution; Industry 4.0

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2017
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60816/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: