Strategická analýza vybrané společnosti

Název práce: Strategic analysis of the selected company
Autor(ka) práce: Vajnerová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the strategy of the Czech grocery retailer BILLA Ltd. and to formulate strategic suggestions based on the outputs of the strategic analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes common strategic models and methodology which are used for strategic analysis. The practical part includes, firstly, the PESTLE analysis, which focuses on main impacts of the political, economic, social, technological, legislative and environmental factors. This analysis if followed by in-depth analysis of the grocery retailing market sector, the existing competition and assessment of the current market situation. Further analysis aims at evaluation of the companys inner sources, more specifically its financial health, marketing strategy and private label product portfolio. In the conclusion, the outputs of all detail analysis are summarized in the final SWOT analysis and final recommendations are suggested.
Klíčová slova: Porters five forces model; grocery store; grocery retailer; retailing; SWOT analysis; PESTLE; BILLA Ltd.; Strategic analysis; BILLA CZ
Název práce: Strategická analýza vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Vajnerová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu maloobchodního řetězce BILLA, spol. s.r.o. a základě jejích výstupů formulovat strategická doporučení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány typické nástroje, metody a postupy, které zkoumají vlivy vnějšího prostředí a vnitřní zdroje podniku. V praktické části je nejprve vypracována analýza PESTLE, která se zaměřuje na nejvýznamnější vlivy z hlediska politických, ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a environmentálních faktorů. Dále je provedena podrobná analýza odvětví, do něhož vybraná společnost patří, analýza stávající konkurence a situace na trhu. Poté následuje vypracování analýzy vnitřních zdrojů podniku, do nichž spadá především zhodnocení finanční situace podniku, marketingové strategie a produktového portfolia privátních značek společnosti. Na závěr jsou všechny poznatky dílčích analýz přehledně shrnuty do SWOT analýzy a byla formulována strategická doporučení pro společnost.
Klíčová slova: Strategická analýza; BILLA ČR; SWOT analýza; Porterův model pěti sil; PESTLE; obchod s potravinami; BILLA, spol. s.r.o.; potravinový řetězec; maloobchodní prodej

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60773/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: