Finanční benchmarking

Název práce: Finanční benchmarking
Autor(ka) práce: Pechková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Janov, Jozef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit výkonnost podniku SPORTISIMO s. r. o. v období od roku 2010 až 2015. K zhodnocení bude použita metoda benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA. Hodnoty sledovaného podniku budou postupně porovnány v první části s odvětvím CZ NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel a nejlepšími podniky tvořícími hodnotu v tomto odvětví. V druhé části pak bude sledovaný podnik porovnáván s přímou konkurencí, konkrétně s firmami A3 SPORT, HUDYsport a Intersport. Při interpretaci výsledků výstupů z benchmarkingového systému bude také využita strukturální a trendová analýza. V závěru bude shrnuto posouzení dosavadního počínání podniku, zhodnocení jeho pozice mezi konkurencí a doporučení pro budoucí vývoj.
Klíčová slova: finanční benchmarking; INFA; SPORTISIMO
Název práce: Financial benchmarking
Autor(ka) práce: Pechková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Janov, Jozef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims at evaluating the performance of SPORTISIMO s. r. o. company in the time period from 2010 to 2015. The method of benchmarking diagnostic system of financial indicators INFA will be used. The values of the monitored enterprise will be first compared with industry average of group CZ NACE 47 Retail, except for motor vehicles and also with the best enterprises in this sector. In the second part, the enterprise will be compared with direct competition, namely with A3 SPORT, s. r. o., HUDYsport, a. s. and Intersport ČR, s. r. o. When interpreting outputs from a benchmarking system, structural and trend analysis will also be used. In conclusion, an assessment will be made of the company's past performance, an assessment of its position among the competitors as well as recommendations for future development.
Klíčová slova: financial benchmarking; INFA; SPORTISIMO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: