Účetní povinnosti středních účetních jednotek

Název práce: Účetní povinnosti středních účetních jednotek
Autor(ka) práce: Vízková, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Benák , Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá účetními povinnostmi pro střední účetní jednotky, které přišly po novele zákona o účetnictví. Teoretická část se zaměřuje na problematiku regulace účetnictví, její metody a nástroje v podobě směrnic. Následně jsou popsány jednotlivé směrnice, jejich změny a zrušení, spolu s transpozičním procesem do vnitrostátního práva. Teoretická část dále zahrnuje novelu zákona o účetnictví a výčet podstatných změn účinných od 1. 1. 2016, zejména kategorizaci účetních jednotek a jejich povinnosti. V praktické části jsou rozebrány vnitropodnikové směrnice konkrétní účetní jednotky a uvedeny změny společně s novými povinnostmi, kterými se účetní jednotka musí řídit po novele zákona o účetnictví.
Klíčová slova: implementace; regulace účetnictví; střední účetní jednotky; zákon o účetnictví; směrnice; transpozice
Název práce: The accounting duties for the middle accounting units
Autor(ka) práce: Vízková, Daniela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Benák , Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the accounting duties for the middle accounting units, which have come after the amendment to the Accounting Act. The theoretical part is focused on accounting regulation, its methods and instruments in the form of directives. Subsequently, individual directives, their changes and their cancellations are described together with the transposition process into national law. The theoretical part also includes the amendment to the Accounting Act and the list of substantial changes effective from 1st January 2016, particularly the categorization of accounting units and their duties. In the practical section, the internal directives of particular accounitng unit are analysed and changes are introduced together with new obligations that the accounting unit must obey after the amendment to the Accounting Act.
Klíčová slova: Accounting Act; transposition; middle accounting units; implementation; directives; accounting regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: