Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s

Název práce: Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s
Autor(ka) práce: Novotný, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je stanovení objektivizované hodnoty společnosti CHATEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s. při zachování stávajícího konceptu podnikání k datu 31.12.2015. Práce je rozčleněna do několika tematických celků v souladu s ustálenou praxí oceňování v ČR. Nejprve je společnost představena a následně je zhodnoceno její finanční zdraví a konkurenční pozice na trhu. Ze strategické analýzy vychází prognóza tržního podílu a vývoje tržeb. Analýza a prognóza generátorů hodnoty pak slouží k sestavení finančního plánu, který tvoří osnovu ocenění metodou DCF equity, kterou doplňuje ocenění na základě tržního porovnání metodou odvětvových multiplikátorů a také ocenění substanční hodnotou.
Klíčová slova: CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s; odvětvové multiplikátory; víno; tržní porovnání; DCF equity; ocenění
Název práce: The valuation of CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s
Autor(ka) práce: Novotný, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Chaloupka, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to determine the objectivized value of CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s. while maintaining its current business concept as of 31.12.2015. The thesis is divided into several thematic units in accordance with the es-tablished valuation practice in the Czech Republic. First, the company is introduced and its financial health and competitive position on the market are assessed. The forecast of market share and revenue growth is based on the results of Strategic Analysis. The anal-ysis and prognosis of value generators are then used to compile a financial plan that forms the basis for a DCF equity valuation, which is complemented by a market-based valuation through industry multipliers method and also by substance-based valuation.
Klíčová slova: industry multipliers; market comparison; DCF equity; wine; valuation; CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55709/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: