Modely dynamické podmíněné korelace a jejich aplikace při mitigaci rizika portfolia

Název práce: Dynamic conditional correlation models and their application to portfolio risk mitigation
Autor(ka) práce: Ševčík, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Nevrla, Matěj
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis investigates asymmetry in returns of corn, gold and crude oil (both spot and futures) and hedging effectiveness of these commodities when employing DCC family models for hedge ratio estimation. The asymmetry in conditional variances was found to be significant only in case of crude oil spot and futures returns and asymmetry in conditional correlation of spot and futures returns was not shown to be significant in neither of the investigated commodities. With respect to the hedging performance, we conclude that differences in hedging performance measured by hedging effectiveness index are negligible and thus do not support superiority of DCC family models over OLS, which served as a benchmark. Historical Value at Risk, on the contrary, identified the DCC with asymmetry in conditional variance (despite asymmetry not being significant) to be appropriate for corn hedging, however not for the other two commodities, where the OLS based hedge ratio performed similarly or even better than the DCC family models. The main contribution of the thesis thus lays in empirical investigation of asymmetry in returns of selected commodities and testing hedging potential of DCC family based hedge ratio.
Klíčová slova: HE index; ADCC; DCC; VaR; Hedge ratio; OLS; GARCH; GJR GARCH
Název práce: Modely dynamické podmíněné korelace a jejich aplikace při mitigaci rizika portfolia
Autor(ka) práce: Ševčík, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Nevrla, Matěj
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá asymetrií ve výnosech kukuřice, zlata a ropy (jak u spotových výnosů, tak i u výnosů futures) a efektivností hedgování těchto komodit pomocí hedge ratia odhadnutého modely ze skupiny DCC. Asymetrie v podmíněném rozptylu byla zjištěna statisticky významnou pouze v případě spotových a futures výnosů ropy a asymetrie v podmíněné korelaci nebyla identifikována statisticky významnou v případě žádné ze studovaných komodit. V rámci efektivnosti hedgování jsem došel k závěru, že rozdíly v eliminaci rozptylu měřeného pomocí Hedging effectiveness indexu jsou mezi jednotlivými modely založenými na DCC a MNČ (slouží jako benchmark) zanedbatelné. Historický Value at Risk naproti tomu identifikoval DCC model s asymetrií v rozptylu (avšak statisticky nevýznamnou) jako potenciálně nejvhodnější z použitých modelů pro hedgovaní kukuřice. V případě ostatních komodit hedge ratio založené na MNČ poskytlo srovnatelný nebo nižší VaR než hedge ratio založené na DCC. Hlavní přínos práce tedy spočívá v empirickém ověření asymetrie ve výnosech vybraných komodit a otestovaní hedgovacích schopností hedge ratia odhadnutého pomocí modelů ze skupiny DCC.
Klíčová slova: VaR; DCC; GJR GARCH; ADCC; MNČ; Hedge ratio; GARCH; HE index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: