Dopad finančních prostředků EU na konvergenci příjmů: případ zemí střední Evropy

Název práce: The Impact of EU Funds on Income Convergence: Case of Central European Countries
Autor(ka) práce: Kim, Joo Hyun
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the paper is to examine the convergence hypothesis as well as whether EU funds positively influence income convergence. Four countries of Central European countries are chosen: Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, to be compared to EU15 over the period of 1993 to 2015. The original hypothesis states that Poland should show the fastest speed of income convergence; Czech Republic should exhibit the lowest speed according to the convergence hypothesis. Moreover, it is assumed that EU funds have positive influences on income convergence. In order to test the hypothesis, beta convergence and sigma convergence are utilized by running regression models in STATA. The convergence hypothesis is correctly confirmed with the data from the regression models. Furthermore, it is proved that the EU funds brought positive impacts on income convergence based on changes in the income gap in the period of 1993 to 2015. So, EU funds have contributed to the process of income convergence between the four countries towards EU15.
Klíčová slova: Neoclassical growth model; Beta convergence; Sigma convergence; EU funds; Income convergence
Název práce: Dopad finančních prostředků EU na konvergenci příjmů: případ zemí střední Evropy
Autor(ka) práce: Kim, Joo Hyun
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je přezkoumat konvergenční hypotézu a také, zda prostředky EU pozitivně ovlivňují konvergenci příjmů. V letech 1993 až 2015 jsou zvoleny čtyři země středoevropských zemí: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. V původním případě se uvádí, že Polsko by mělo vykazovat nejrychlejší rychlost konvergence příjmů; Česká republika by měla vykazovat nejnižší rychlost podle konvergenční hypotézy. Navíc se předpokládá, že fondy EU mají pozitivní vliv na konvergenci příjmů. Za účelem testování hypotézy jsou beta konvergence a konvergence sigma využívány spuštěním regresních modelů v STATA. Hypotéza konvergence je správně potvrzena daty z regresních modelů. Dále se ukázalo, že finanční prostředky EU přinesly kladný dopad na konvergenci příjmů na základě změn v rozdílu příjmů v letech 1993 až 2015. Finanční prostředky EU tak přispěly k procesu sbližování příjmů mezi čtyřmi zeměmi směřujícími k EU15.
Klíčová slova: Sigma konvergence; Beta konvergence; Neoklasický model růstu; Fondy EU; Sbližování příjmů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: