Fundamentální analýza společnosti Stock Spirits Group

Název práce: Fundamentální analýza společnosti Stock Spirits Group
Autor(ka) práce: Tománek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Veselá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou společnosti Stock Spirits Group. První část práce vymezuje motivy a druhy akciové analýzy. Druhá část se věnuje nejvýznamnějším odvětvovým faktorům a evropským trhům s alkoholem, kde společnost působí. Třetí část zkoumá samotnou společnost, její postavení na trzích, hospodaření a dividendovou politiku s výhledem do budoucích let. Poslední část práce představuje základní metody stanovení vnitřní hodnoty akcie a investičního doporučení pomocí diskontních modelů a relativního ocenění. Tyto metody jsou následně aplikovány na odhady budoucích dividend a je stanoveno investiční doporučení. Závěr shrnuje výsledky fundamentální analýzy společnosti a komentuje investiční doporučení.
Klíčová slova: akcie; investování; vnitřní hodnota; Stock Spirits Group; fundamentální analýza
Název práce: Fundamental analysis of Stock Spirits Group
Autor(ka) práce: Tománek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Veselá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor´s Thesis is a fundamental analysis of Stock Spirits Group. The first part determines types of a stock analysis. The second part deals with the most important industry factors and European markets with alcohol, where the company is active. The third part investigates the company itself, its position on markets, its results, dividend policy and outlook. The last part of the thesis represents the basic methods how to set forth the intrinsic stock value using a discount model and relative valuation. These methods are then applied on estimates of future dividends of the company and an investment recommendation is issued. The conclusion summarizes results of the fundamental analysis of the company and comments on the recommendation.
Klíčová slova: fundamental analysis; intrinsic value; Stock Spirits Group; stock; investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61100/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: