Ekonomicko-sociální důsledky odsunu německého obyvatelstva na oblast jižních Čech v letech 1945-1955

Název práce: Ekonomicko-sociální důsledky odsunu německého obyvatelstva na oblast jižních Čech v letech 1945-1955
Autor(ka) práce: Jiřík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Odsun německých obyvatel je historicky největším transferem, který se udál na území České republiky. Tato bakalářská práce zkoumá ekonomické a sociální důsledky transferu v letech 1945 - 1955, se zaměřením na jižní Čechy. Hlavním cílem práce je konkretizovat a zhodnotit sociální a ekonomické důsledky. V teoretické části je popsán vývoj česko-německého soužití od období první republiky, včetně schválení, průběhu a vyčíslení odsunu, který jej zakončil. Analytická část hodnotí sociální dopady na příkladu osídlování vybraných obcí, ekonomické na případové studii vybraných podniků, se zaměřením na stav zaměstnanců. Stanovenený osídlovací cíl byl v období 1945-1955 splněn pouze u okresních měst a obce Větřní, v měnších obcích v pohraničí nikoliv. U zkoumaných podniků se odsuny projevily snížením počtu zaměstnanců, avšak důsledky měly jiné vyústění, vzhledem k rozdílnému řešení situace.
Klíčová slova: osídlování; odsun Němců; papírenský průmysl; Československo; jižní Čechy
Název práce: Economic and social consequences of the trasnfer of Germans on the area of South Bohemia in years 1945-1955
Autor(ka) práce: Jiřík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Transfer of the Germans is the largest, human caused migration process in history of Czech Republic. This bachelor thesis examines economic and social consequences of the transfer, during the years 1945-1955, with the focus on the South Bohemia. The aim of this work is to concretize and evaluate social and economic consequences. Theoretical part of this work describes Czech-German cohabitation from the age of The First Republic, including approval, process and quantification of the transfer that ended it. Analytical part describes the social consequences on the examples of colonizing the chosen villages economic consequences are described by the case study of chosen concerns. Colonization objective was, during years 1945-1955, fulfilled in the district towns and Větřní, not in the smaller villages near the border. The impact on the studied companies was the reduction of the number of employees, but the consequences had different outcomes, because of the different solutions provided.
Klíčová slova: Czechoslovakia ; South Bohemia; colonization; transfer of Germans; paper industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59238/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: