Hodnocení efektivity implementace systému reportingu

Název práce: Hodnocení efektivity implementace systému reportingu
Autor(ka) práce: Řežábek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Oponenti práce: Vladyka, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá hodnocením efektivity systému reportingu ve vybrané společnosti a porovnáváním původního a současného řešení. Pro účely hodnocení je provedena rešerše vhodné literatury, sestavení modelu hodnocení za využití metody analogie z modelů hodnocení informačních systémů a za využití zkušeností zaměstnanců zkoumané společnosti a expertů v oblasti finančního řízení se zaměřením na systémy reportingu. Model představuje soubor kritérií strukturovaných do skupin dle předmětu zkoumání, určení jejich vah a následné přiřazení hodnoty závislé na výsledku daného kritéria. V poslední fázi práce je v rámci sekundárního cíle odstoupeno od hodnocení konkrétního systému a je definován obecně aplikovatelný model, který lze využít pro hodnocení širokého spektra reportingových řešení.
Klíčová slova: Cost-Benefit analýza; Hodnocení; Kvalita dat; Informační systém; Reporting
Název práce: Effectivity assessment of the implementation of the reporting system
Autor(ka) práce: Řežábek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lorenc, Miroslav
Oponenti práce: Vladyka, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is focused on effectivity assessment of the reporting system of the selected company and the comparison of the former and current reporting solution. This is achieved by the appropriate literature research, creation of the individual assessment model based on the methodology of the analogy from the information systems assessment and based on the experience of the selected company's employees and the experience of the experts in the field of corporate financial management with the focus on the reporting systems. Model is defined by the set of criteria structured into the groups and by the weights assigned to criteria along with the value for each of them. The last phase consists of stepping out of the individual assessment and defines the generally applicable model, usable on the wide range of different reporting systems.
Klíčová slova: Modeling; Assessment; Cost-Benefit Analysis; IS; Data Quality; Reporting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2016
Datum podání práce: 15. 2. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58406/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: