Daňové a nedaňové náklady na příkladu konkrétních podniků

Název práce: Daňové a nedaňové náklady na příkladu konkrétních podniků
Autor(ka) práce: Ptáčková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svitlík, Jan
Oponenti práce: Žárová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se přednostně zabývá rozčleněním nákladů a poukazuje na provázanost daňové a účetní problematiky spolu s její rozdílností a odkazem na daňové zákony. Dále se zaměřuje na účetní zobrazení různých složek daňové uznatelnosti, a naopak neuznatelnosti vzhledem k daňové úpravě. Práce vysvětluje na příkladech konkrétních podniků jednotlivé případy, které nelze jednoznačně kvalifikovat a poukazuje na předem určené případy, které vznikají při každodenním praktickém využívání a jejich řešení není lehce odvoditelné. Vyobrazení účetnictví rámci podvojného účetnictví a použití syntaktických a analytických účtů s důrazem na rozlišení nákladových účtů. Závěrem práce ukazuje úpravu základu daně při výpočtu daně z příjmu právnických osob.
Klíčová slova: Kvalifikace nákladů; Účetnictví; Podvojné účetnictví; Nedaňové náklady; Daňové náklady; Základ daně; Zákon o dani z příjmů
Název práce: Tax and non-tax costs on the example of specific businesses
Autor(ka) práce: Ptáčková, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svitlík, Jan
Oponenti práce: Žárová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is primarily concerned with the segmentation of costs and points to the interdependence of tax and accounting issues, along with its diversity and reference to tax laws. It also focuses on the accounting of various components of tax eligibility and, on the other hand, ineligibility in relation to tax treatment. The thesis explains individual cases that are not qualified ambiguously and point to predetermined cases that arise during every day practical use and their solution is not deductible easily. Representation of accounting in double-entry accounting and use of syntactic and analytical accounts with an emphasis on cost accounting. The conclusion of the thesis shows the adjustment of the tax base in the calculation of corporation tax.
Klíčová slova: Tax base; Income tax law; Double-entry accounting; Non-tax costs; Tax costs; Cost qualification; Accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 15. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: