Vývoj a porovnání výsledků Sčítání lidu v České republice a vybraných zemí Evropy

Název práce: Vývoj a porovnání výsledků Sčítání lidu v České republice a vybraných zemí Evropy
Autor(ka) práce: Javorská, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antovová, Michaela
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá porovnání sčítání lidu České republiky a vybraných zemí Evropy. Obsahuje dvanáct kapitol, mezi které patří úvod, teoretická a praktická část a závěr. Teoretická část popisuje metody a sběr dat sčítání lidu. Charakterizuje historii vývoje sčítání lidu od starověku až po poslední konané v roce 2011. Praktická část se zaměřuje na srovnání vybraných zemí, kterými jsou Česká republika, Švýcarsko, Norsko, Rumunsko a Portugalsko. U zvolených zemí bylo popsáno poslední sčítání lidu a použitá metoda. Každá země byla porovnána podle demografické struktury, ekonomické aktivity, zaměstnanosti a nezaměstnanosti a podle 3 druhů vzdělání. Prognostická část navrhuje možné metody a sběr dat při budoucím sčítání lidu.
Klíčová slova: vybrané země; sčítací komisař; sčítání lidu, domů a bytů; budoucí census; historie sčítání lidu
Název práce: Development and comparison of population census results of the Czech Republic and selected countries
Autor(ka) práce: Javorská, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Antovová, Michaela
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor's thesis is concerning to comparing of census of the Czech Republic and selected countries in Europe. The thesis contains twelve chapters, which include introduction, theoretical and practical part and conclusion. Theoretical part describes methods and collection of datas of census. It characterizes the history of evolution of census since ancient times till the last one which took place in 2011. Practical part targets to comparing of selected countries, such as Czech Republic, Switzerland, Norway, Romania and Portugal. There is description of last census in this countries and the used methods. Each country was compared according to demographical structure, economical activities, employment, unemployment and according to the three types of education. Prognostic part suggests possible methods and collection of datas for future census.
Klíčová slova: future census; selected countries; Population and Housing census; enumerator; history of population census

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2016
Datum podání práce: 14. 5. 2017
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59216/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: