How IOT changes business model of Microsoft

Název práce: How Internet of Things changes business model of Microsoft OEM team
Autor(ka) práce: Hruška, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Urbík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to discover how an emerging technological megatrend, the Internet of Things, changes the business model of the Microsoft OEM team. OEM business is fully dependent on sales of Windows licenses; however, the PC market is declining and whole Microsoft is shifting into offering of cloud services while being financed by the OEM revenues. Nevertheless, the strategy of how the OEM team fits into the future of cloud offerings is clearly missing. To discover what changes should be made inside the current business model, 13 interviews with managers across Microsoft were conducted and analyzed. Identified themes were assigned to business model building blocks, ranked by the importance, and supported by relevant quotes from interviews as well as the theoretical background. The most important subjects of changes were identified as partners, activities and value proposition; however, changes will be seen in every aspect of the OEM business. As a result, specific changes in building blocks are described and the first steps towards the Internet of Things strategy suggested. That will ensure the relevance of the conservative OEM team in the connected future.
Klíčová slova: IoT; Internet of Things; Business Model
Název práce: How IOT changes business model of Microsoft
Autor(ka) práce: Hruška, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Urbík, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je zjistit, jak vznikající technologický megatrend, Internet věcí, mění obchodní model Microsoft OEM týmu. OEM je plně závislé na prodeji licencí systému Windows; Trh s počítači však klesá a celá společnost Microsoft se přesouvá do nabídky cloudových služeb, zatímco je financována výnosy z OEM. Strategie toho, jak tým OEM zapadá do dlouhodobé strategie, nicméně chybí. Abychom zjistili, jaké změny by měly být provedeny v rámci stávajícího obchodního modelu, bylo provedeno a analyzováno 13 rozhovorů s manažery v rámci společnosti Microsoft. Identifikovaná témata byla přidělena stavebním blokům obchodního modelu, seřazená podle důležitosti a podpořena příslušnými citacemi z rozhovorů i teoretickým zázemím. Nejdůležitějšími subjekty změn byly identifikovány jako: partneři, aktivity a value proposition; Změny se však projeví v každém aspektu podnikání OEM. V důsledku toho jsou popsány konkrétní změny stavebních bloků a byly navrženy první kroky směrem k strategii Internetu Věcí. To zajistí relevanci konzervativního týmu OEM v budoucnosti společnosti Microsoft.
Klíčová slova: IoT; Internet Věcí; Business Model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2017
Datum podání práce: 22. 6. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61770/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: