Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb pro seniory

Název práce: Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb pro seniory
Autor(ka) práce: Rychterová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průša, Ladislav
Oponenti práce: Bareš, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problémem otázky stárnutí obyvatelstva v územně nižším celku v obci se rozšířenou působní Příbram. Je zde řešena současná situace obyvatelstva, ale především je zohledněn budoucí stav obyvatelstva z hlediska projekce od roku 2015 do roku 2030. K jejich analýze jsou využity demografické a ekonomické ukazatele, výsledky vlastní projekce a rovněž popis služeb sociální péče poskytovaných na tomto území. Stárnutí obyvatelstva souvisí s několika klíčovými tématy hlavně se zajištěním odpovídající péče o seniory. V díle je rovněž toto téma řešeno z hlediska financování služeb a rostoucím zatížením ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zjištěné demografické údaje o místním obyvatelstvu jsou porovnány se situací v České republice jako celku. Přínos této práce je především v určení potřeby služeb sociální péče o seniory do budoucna, nalezením případných nedostatků v jejich poskytovaní, kapacitě, kvalitě a financování. Cílem práce rovněž je nalezení možných řešení, která jsou nejefektivnější a pomohou přispět k zabezpečení bezpečného, klidného a důstojného stárnutí všem seniorům v SO ORP Příbram. Výsledkem práce je zmapování současného stavu a vytvoření budoucího odhadu, který poskytne potřebné poklady k lepšímu plánování sociálních služeb pro seniory
Klíčová slova: senioři; příspěvek na péči; obyvatelstvo; prognóza; služby sociální péče; obec s rozšířenou působností
Název práce: Consequences of an aging population for the need for social care services for seniors
Autor(ka) práce: Rychterová, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průša, Ladislav
Oponenti práce: Bareš, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the problem of aging of the population in the lower territorial unit in the municipality with extended competence in Příbram. The current situation of the population is dealt with, but the future population status is projected from 2015 to 2030. For their analysis are used demographic and economic indicators, results of own projection as well as a description of social care services provided in this area. The aging of the population is related to several key themes, mainly with the provision of adequate care for the elderly, and in the work it is also addressed in terms of financing services and the increasing burden of the economically active population. The demographic data on the local population is compared with the situation in the Czech Republic. The benefit of the work is primarily to determine the need for social care services for the elderly in the future, to identify possible shortcomings in their provision, capacity, quality and financing. The aim of the thesis is also to find possible solutions that are most effective and help to ensure safe and peaceful aging for all seniors in SO ORP Příbram. The result of the work is to map the current situation and to create a future estimation that will provide the necessary documents for better planning of social services for the elderly.
Klíčová slova: benefit for personal care; social care services; population; prognosis; seniors; municipality with extended competence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2017
Datum podání práce: 19. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60166/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: