Zdravá délka života

Název práce: Zdravá délka života
Autor(ka) práce: Ondrák, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Krbcová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou střední délky života a zdravou délkou života ve vybraných zemích. Ze začátku se práce věnuje vysvětlení jednotlivých pojmů, které jsou v práci používány a později se zaměřuje na ukazatel zdravé délky života, výpočet tohoto ukazatele, jeho význam a využití v praxi. Dále se práce věnuje hypotézám ověřujícím, či vyvracejícím vliv přírodních, demografických, biologických a socioekonomických jevů na střední délku života ve zdraví ve vybraných zemích. Těmito vybranými zeměmi jsou: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko, Island, Norsko. Porovnávání probíhalo z pohledu průměru EU 28, vyhodnocovány byly taktéž jednotlivé druhy disabilit.
Klíčová slova: Střední délka života; naděje dožití; Portugalsko; Irsko; Estonsko; Dánsko; Bulharsko; EU 28; EU 27; Česká republika; disabilita; souhrnné ukazatele zdravotního stavu; výběrová šetření; střední délka života prožitá ve zdraví; zdravá délka života
Název práce: healthy life years
Autor(ka) práce: Ondrák, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Krbcová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with life expectancy, healthy life years analysis in selected countries. The begining of this thesis is devoted to explanation of individual concepts, which are used in in this thesys, later it aids on healthy life years indicator and its calculation methods, meaning and usi in practice. It ges on with hypotheses verifying or returning influence of natural, demographic, biological, socio-economic phenomena on healthy life years in selected countries. These countries are: Bulgaria, Czechia, Denmark, Estonia, Ireland, Portugal, Slovenia, Finland, Island, Norway. Comparsion was made from the point of view of the EU 27/28 average, individual type sof disability were also evaluated.
Klíčová slova: Czechia; Norway; Finland; Slovenia; Portugal; Estonia; Denmark; Bulgaria; disability; summary measures of population health; sample surveys; healthy life years; Life expectancy; Ireland; Island

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57080/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: