Veřejné finance a inovace

Název práce: Veřejné finance a inovace
Autor(ka) práce: Dobrovolný, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce bylo analyzovat vliv nepřímé podpory výzkumu a vývoje na zdanění daňových subjektů. V první části práce byl vymezen pojem výzkum a vývoj a dále uvedeny možné formy nepřímé podpory výzkumu a vývoje. Následně byl představen český legislativní rámec nepřímé podpory výzkumu a vývoje. V praktické části byla na základě dvou scénářů vypočtena daňová povinnost u modelové společnosti, která uskutečňovala projekt výzkumu a vývoje. V rámci scénáře jedna - při dosahování konstatní ziskovosti - společnost dosáhla vyšší daňové úspory z titulu uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje v porovnání s druhým scénářem, ve kterém společnost dosáhla v jednom z řešených zdaňovacích období daňové ztráty. Na základě výsledků této práce je praktickým doporučením pro daňové subjekty uplatňující odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvážit daňovou optimalizaci v případě, že jim hrozí dosažení daňové ztráty.
Klíčová slova: odpočet na podporu výzkumu a vývoje; výzkum a vývoj; projekt výzkumu a vývoje; daňová povinnost
Název práce: Public finance and innovations
Autor(ka) práce: Dobrovolný, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Zídková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis was aimed at analyzing the influence of tax incentives for the research and development on the tax duty of the taxpayers. Within the first section a term research and development was defined followed by the specification of possible forms of the tax incentives for the research and development. The calculation of the tax duty of the illustrative company which effected research and development activity (within two scenarios) was presented within the practial section. The illustrative company was constantly profitable in the first scenario and as such, it incurred higher savings from the application of the research and development tax deduction in comparison to the second scenario (where company incurred a tax loss in one taxable period). Based on the results, taxpayers who apply the research and development tax deduction may consider a tax optimisation in case they could possibly incur a tax loss.
Klíčová slova: research and development project; research and development; tax duty; research and development tax deduction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2015
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53134/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: