Komparace České národní banky a Národní banky Slovenska

Název práce: Komparácia Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska
Autor(ka) práce: Gajdošová, Patrícia Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá tematikou centrálneho bankovníctva, jeho počiatkami, vývojom a primárne súčasným stavom. Cieľ práce je analýza funkcií centrálnych bánk Českej a Slovenskej republiky ako verejno-správnych subjektov a ich následná komparácia. Hlavným bodom je menová politika a oblasť dohľadu a regulácie, následne sa zameriavam na ostatné funkcie. V teoretickej časti sa snažím poskytnúť teoretické podklady pre analýzu realizovanú v praktickej časti. Jednou zo zásadných otázok sú dopady jednotlivých krokov a činností centrálnych bánk na spotrebiteľov, a či vôbec sú. Po analyzovaní a následnej komparácii základných funkcií a postupov Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska dospievam k záveru jednoznačnej dôležitosti a potrebnosti centrálnych bánk v systéme tržného hospodárstva, a taktiež k skutočnostiam ako kroky centrálnej banky ovplyvňujú každodenný život a banálne situácie v živote jednotlivcov alebo firiem.
Klíčová slova: dohľad a regulácia; menová politika; centrálna banka
Název práce: Komparace České národní banky a Národní banky Slovenska
Autor(ka) práce: Gajdošová, Patrícia Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářska práce se zabývá tématikou centrálního bankovnictví, jeho počátkem, vývojem a primárně současným stavem. Cílem práce je analýza funkcí centrálnich bank České a Slovenské republiky jako veřejno-správních subjektů a jejich následná komparace. Hlavním bodem je měnová politika a oblast dohledu a regulace, následně se zaměřuju na ostatní funkce. V teoretické části se snažím poskytnout teoretické podklady pro analýzu realizovanou v praktické části. Jednou ze zásadních otázek jsou dopady jednotlivých kroků a činností centrálnich bank na spotřebitele, a jestli vůbec jsou. Po analyzování a následné komparaci základních funkcí a postupů České národní banky a Národní banky Slovenska dospívám k závěru jednoznačné důležitosti a potřebnosti centrálních bank v systému tržního hospodářství, a taktéž k skutočnostem jak kroky centrální banky ovlivňují každodenní život a banální situace v živote jednotlivců anebo firem.
Klíčová slova: centrální banka ; dohled a regulace; měnová politika
Název práce: Comparison of Czech and Slovak central bank
Autor(ka) práce: Gajdošová, Patrícia Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mitwallyová, Helena
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This Bachelor´s thesis deals with central banking theme, from it´s beginning, through evolution till current situation, primarily. The aim of this thesis is to analyse and compare central bank functions of Slovak republic and Czech republic from a public asministrative point of view as well. The main part focuses on monetary policy and supervisory and regulation policies, afterwards I focus on other functions. The theoretical part gives a brief introduction into theories which are important for the practical part. The main question of this work is if central banks and their business has any impact on individuals. After the analysis and comparison support my hypothesis about importance and need of central banks and their policies and functions, especially in market oriented economies, and also I give a few examples of central bank policies having impact on individuals choices and everyday life.
Klíčová slova: supervision and regulation; monetary policy; central bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60581/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: