Proces přijetí IFRS 9 v EU

Název práce: Proces přijetí IFRS 9 v EU
Autor(ka) práce: Virt, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Peprníčková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Řešitel diplomové práce se zabývá procesem přijetí IFRS 9 pro použití v Evropské unii. V první části stručně popisuje historický vývoj mezinárodních účetních standardů, které upravovaly či upravují nebo se jinak váží k finančním nástrojům a nastiňuje nejbližší vývoj v této oblasti. V hlavní části práce podrobně rozebírá proces přijetí mezinárodních účetních standardů pro použití v EU, charakterizuje orgány a instituce, jenž se na procesu podílí, popisuje proces schválení jako takový, analyzuje kritéria, podle nichž je posuzován soulad nového standardu s právem EU a naznačuje, jak se podílí evropské instituce na přípravě standardů před jejich vydáním IASB. Následně ukazuje, jak je popsaný postup a jeho kritéria uplatněna při schvalování IFRS 9. V poslední části analyzuje na vzorku společností kótovaných na pražské burze cenných papíru, jak se tyto společnosti staví k přijetí IFRS 9 Evropskou unií a povinnosti vykazovat své finanční nástroje podle IFRS 9 od roku 2018.
Klíčová slova: finanční nástroje; IFRS 9; SARG; ARC; EFRAG; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; endorsement proces
Název práce: Endorsement of IFRS 9
Autor(ka) práce: Virt, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Peprníčková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Author of the diploma thesis deals with the endorsement process of IFRS 9. In the first chapter, the author briefly describes the historical development of international accounting standards that have regulated or otherwise related to financial instruments and outlines the developments in the field. In the main chapter of the thesis, author discusses in detail the endorsement process, characterizes the bodies and institutions involved in the process, describes the endorsement process as such, analyses the criteria according to which the compliance of the new standard with EU law is assessed and describes how European institutions participate in preparing standards before their adoption by the IASB. Author shows how the described procedure and criteria are applied in the approval of IFRS 9. Lastly, author analyses on a sample of companies listed on the Prague Stock Exchange how these companies are considering the endorsement of IFRS 9 by the European Union and the obligation to report their financial instruments under IFRS 9 from 2018.
Klíčová slova: financial instruments; IFRS 9; SARG; ARC; EFRAG; endorsement process; International Financial Reporting Standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59439/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: