Finanční analýza společnosti Letňany Lagoon, s.r.o

Název práce: Finanční analýza společnosti Letňany Lagoon, s.r.o
Autor(ka) práce: Mikyska, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Tuzar, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je finanční analýza podniku Letňany Lagoon, s. r. o. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé složky finanční analýzy, kde jsou představeny vertikální a horizontální analýza, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity a z bonitních a bankrotních modelů Altmanovo Z-skóre, Kralicekův Quick Test a Index bonity. V praktické části práce jsou tyto ukazatele a modely aplikovány a jejich hodnoty jsou porovnány s hodnotami konkurenčního podniku Plavecký bazén, s. r. o. V závěru práce jsou shrnuty nabyté poznatky, které jsou doplněny o doporučení na optimalizace.
Klíčová slova: bankrotní modely; poměrové ukazatele; vertikální analýza; bonitní modely; finanční analýza; Letňany Lagoon; horizontální analýza
Název práce: Financial analysis of Letňany Lagoon, s. r. o
Autor(ka) práce: Mikyska, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Tuzar, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this bachelor thesis is financial analysis of Letňany Lagoon, s. r. o. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on individual components of financial analysis, where vertical and horizontal analysis, difference indicators, ratios of profitability, debt, activity and liquidity, and credit and bankruptcy models as Altman's Z-Score, Kralicek Quick Test, and Index of Credit are presented. In the practical part of the thesis these indicators and models are applied and their values are compared with the values of the competing company Plavecký bazén, s. r. o. At the end of the thesis are summarized the acquired knowledge, supplemented by recommendations for optimization.
Klíčová slova: credit scoring models; bankruptcy models; financial ratios; horizontal analysis; vertical analysis; financial analysis; Letňany Lagoon

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2017
Datum podání práce: 27. 5. 2017
Datum obhajoby: 8. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: