Majetkové cenné papíry z pohledu investora a emitenta v ČR

Název práce: Majetkové cenné papíry z pohledu investora a emitenta v ČR
Autor(ka) práce: Leová, Hai Anh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na hlubší porozumění majetkových cenných papírů, jak z teoretického, tak praktického hlediska v účetnictví. Cílem je shrnout metodiku účtování cenných papírů pomocí zachycení základních operací z pohledu emitenta a investora. Ke správnému pochopení problematiky je na začátku uvedeno základní rozdělení trhu cenných papírů do jeho segmentů a jejich popis. Jaké funkce a práva vznikají na základě vlastnictví majetkových cenných papírů, tedy při investici peněz do podniku a především, které operace lze s cennými papíry provádět a jak se promítají do účetnictví. Pro přenesení teoretických znalostí je práce zakončena praktickou částí, vycházející z analýzy účetních závěrek top 100 českých obchodních společností. Jejímž cílem je určit, jaký je podíl jednotlivých způsobů oceňování v rámci vybraných společností.
Klíčová slova: emitent; investor; majetkové cenné papíry
Název práce: Equity securities from the point of view of an investor and issuer in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Leová, Hai Anh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on deeper understanding of equity securities in theory and practice in accounting. The objective is to summarize an accounting methodology by describing the most common examples from the point of view of an issuer and an investor. In order of a correct inclusion is the beginning about basic classification of a security market into its segments and its description. Continued by wider characterisation of functions and rights, that are being established by possession of equity securities. In other words, how and in what way can a proprietorship of equity securities be reflected in accounting. For better understanding is this thesis concluded with practical part, based on financial statement analysis of top 100 Czech companies. The aim is to determine, what is a ratio of each individual valuation methods chosen by selected companies.
Klíčová slova: issuer; investor; equity securities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2016
Datum podání práce: 4. 1. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58540/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: