Korelační analýza akciových indexů pomocí Empirical Mode Decomposition

Název práce: Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition
Autor(ka) práce: Ulyanin, Alexey
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis studies dependence of ?nancial time series, represented by stock indices of geographically separated economics. Daily prices of selected stock indices from 01.05.1988 to 20.04.2017 are used for the analysis. In the fi?rst section the dataset is described. The second section goes through methodology for the analysis, including empirical mode decomposition (EMD) algorithm, with the help of which the initial time series can be transformed into a few time series, that are mostly independent on each other, for further analysis (for example, correlation analysis). EMD is an interesting method of signal processing, which may help to look at the time series analysis from a different perspective. The thesis should extend the work of Guhathakurta et al. (2008) and extend the time scale and number of indices. Correlation analysis is also performed on the initial time series and the transformed ones. The aim of this thesis is to prove, whether stock indices of geographically separated economics have similarities in their behavior and test whether they are dependent on each other, by using methods from Guhathakurta et al. (2008) extended by correlation analysis.
Klíčová slova: financial time series; correlation analysis; empirical mode decomposition; EMD
Název práce: Korelační analýza akciových indexů pomocí Empirical Mode Decomposition
Autor(ka) práce: Ulyanin, Alexey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou korelačních vztahů mezi finančními časovými řadami ve formě akciových indexů geograficky oddělených ekonomik. Napříč analýzou jsou použity cenové indexy za období od 01.05.1998 až 20.04.2017. První část je věnována popisu samotných dat, včetně jejich grafické prezentace. Ve druhé části je blíže popisována metodologie, včetně popisu algoritmu "Empirical Mode Decomposition" (EMD), pomocí kterého je prováděn rozklad základní časové řady na několik na sobě nezávislých časových řad pro další analýzu. EMD algoritmus je zajímavou metodou analýzy signalů, která umožňuje nový pohled na analýzu finančních časových řad. Tato práce navazuje na práci Guhathakurta et al. (2008) a rozšiřuje počet indexů a časový horizont. Také je rozšířena o korelační analýzu časových řad. Cílem této práce je, pomocí metodologie popsané v Guhathakurta et al. (2008) a korelační analýzy, určit zda jsou indexy geograficky oddělených ekonomik na sobě závislé, či nikoli.
Klíčová slova: finanční časové řady; korelační analýza; empirical mode decomposition; EMD

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2017
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61414/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: