Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR

Název práce: Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR
Autor(ka) práce: Potužníková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce nazvané Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR je novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od 1. 12. 2016 a její předpokládané dopady na bankovní sektor včetně úvahy nad opodstatněním některých ustanovení zákona. Cílem této práce je přehledné shrnutí základních změn, které vyplývají z nové legislativy a nastínění s nimi spojených otázek, zmapování tendencí na trhu spotřebitelských úvěrů z makro a mikro pohledu a rozpoznání případných rizik a příležitostí v souvislosti v novelou zákona. Data jsou zpracována pomocí metody jednoduché popisné statistiky s využitím grafických metod a slovních komentářů.
Klíčová slova: ochrana spotřebitele; Česká republika; tendence ve vývoji; bankovní sektor; novela zákona o spotřebitelském úvěru
Název práce: Analysis of the impacts of the Amendment to the Consumer Credit Act on the banking sector of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Potužníková, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the thesis called Analysis of the impacts of the Amendment to the Consumer Credit Act on the banking sector of the Czech Republic is the Amendment to the Consumer Credit Act effective since 1.12.2016 and its presumed impact on banking sector including the consideration of the justification of some provisions of the Act. The objective of this thesis is a clear summary of fundamental changes which waste from new legislative and outlining the related questions, mapping the consumer credit market tendencies from macro and micro view and recognition of possible risks and opportunities related to the amendment. The data are processed using the simple descriptive statistics method with use of graphic methods and word comments.
Klíčová slova: consumer protection ; banking sector; The Amendment to the Consumer Credit Act; trends of development; the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 31. 12. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58845/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: