Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti

Název práce: Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti
Autor(ka) práce: Belšánová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti" je zaměřena na detailnější rozpracování vybraného konkrétního segmentu profesní odpovědnosti daných profesí, a to na právní a etické povinnosti v oblasti dodržování povinnosti mlčenlivosti a možností jejího prolamování. Úvodní části diplomové práce se věnují mlčenlivosti z hlediska historického vývoje a jejímu významu v současnosti. Dále je nastíněna oblast odpovědnosti morální a etické, právní odpovědnosti v obecné rovině a mlčenlivosti jako specifické povinnosti. Pojetí mlčenlivosti u profesí auditorů, daňových poradců a účetních pracovníků představuje stěžejní náplň předkládané práce. Povinnost mlčenlivosti profese auditorů je významně ovlivněna veřejným zájmem na prezentovaných informacích v podobě názoru na účetní závěrky auditovaných subjektů, a tedy možnosti zákonem podpořeného prolamování dané povinnosti jsou nejrozsáhlejší, důkazem čehož je i novela zákona o auditorech, účinná od 1. 10. 2016. Povinnost mlčenlivosti daňového poradce byla donedávna na zákonné bázi vymezena velmi striktně. Změnu přinesla judikatura Nejvyššího soudu v listopadu 2015, který srovnáním principiálně rovnocenných podmínek pro realizaci právní odpovědnosti v oblasti mlčenlivosti daňového poradce a advokáta dovozuje také obdobnost oprávnění obou profesí v případech prolomení mlčenlivosti. Účetní profese není legislativně upravena, a tedy dodržování povinnosti mlčenlivosti také není právně zakotveno. Profesní účetní, kteří jsou certifikováni, jsou však povinni dodržovat etický kodex, vydávaný profesní komorou. Závěrečná část práce se soustředí na komparaci povinnosti mlčenlivosti vybraných profesí auditorů, daňových poradců a profesních účetních s profesí advokátní.
Klíčová slova: auditor; advokát; etický kodex; daňový poradce; prolomení mlčenlivosti; povinnost mlčenlivosti; veřejný zájem; profesní účetní
Název práce: Limitations of professional liability in relation to the professions of auditor, tax adviser and accountant with regard to the duty of confidentiality
Autor(ka) práce: Belšánová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis "Limitations of professional liability in relation to the professions of auditor, tax adviser and accountant with regard to the duty of confidentiality" focuses on a more detailed elaboration of the selected specific segment of professional liability of the given professions, on the legal and ethical obligations in the field of confidentiality and the possibility of its breaking. The introductory part of the thesis deals with confidentiality in terms of historical development and its importance in the present. Further, it outlines the area of moral and ethical responsibility, legal liability in general, and confidentiality as a specific duty. The concept of confidentiality of the professions of auditors, tax advisers and accountants represents the core of the presented work. The duty of confidentiality of the profession of auditors is significantly influenced by the public interest in the presented information in the form of opinion on the financial statements of the audited entities, and thus the possibilities of the legally supported breaking of this obligation are the most extensive, as evidenced by the amendment to the Act on Auditors, effective from 1 October 2016. The duty of confidentiality of the tax adviser has until recently been strictly defined on a legal basis. The change was brought by the Supreme Court's case law in November 2015, which by comparing the principally equivalent conditions for the exercise of legal liability in the area of confidentiality of the tax adviser and attorney, also deduces the similarities of competencies of both professions in cases of breaking the confidentiality. The accounting profession is not regulated by law, and therefore the confidentiality obligation is also not legally enforceable. However, professional certified accountants are required to comply with the Code of Conduct issued by the Professional Chamber. The final part of the thesis focuses on comparing the duty of confidentiality of the selected professions of auditors, tax advisers and professional accountants with the attorney-at-law profession.
Klíčová slova: tax adviser; auditor; breaking of confidentiality auditor; Duty of confidentiality; public interest; professional accountant; code of ethics; attorney-at-law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 11. 2014
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47360/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: