Pracovní kapitál v účetnictví dle IFRS

Název práce: Pracovní kapitál v účetnictví dle IFRS
Autor(ka) práce: Kim, Alyona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Peprníčková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma, Pracovní kapitál v účetnictví dle IFRS, se zabývá jednotlivými složkami pracovního kapitálu, zejména postupem jejich účtování a oceňování dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví z teoretického pohledu. Cílem práce je na vzoru významných akciových společností demonstrovat metodologie samostatných částí, které jsou obvykle používány. Dále je cílem této práce posoudit, zda v závislosti na sektoru provedení činnosti podniku můžeme pozorovat významnou odlišnost ve struktuře složek pracovního kapitálu a jeho objemu. V závěru práce je uveden souhrn výsledků praktické části.
Klíčová slova: pracovní kapitál; aktiva; finanční majetek; závazky; pohledávky; zásoby; účtování; oceňování
Název práce: Working capital in accounting according to IFRS
Autor(ka) práce: Kim, Alyona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Peprníčková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis on the theme, Working capital in accounting according to IFRS, focused on the individual components of working capital especially their accounting and valuation procedures according to international financial reporting standards from a theoretical point of view. The aim is to demonstrate the methodology of the separate parts that are usually used on the model of major joint-stock companies. Next, assess whether there is a large variation in the structure of the working capital and its value structure, depending on the businesses sector of performance. At the end of the thesis is a summary of the results of the practical part.
Klíčová slova: working capital; payables; receivables; inventories; accounting; valuation; assets; financial asset

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2017
Datum podání práce: 11. 5. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60475/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: