Analýza dopadu devizových intervencí na finanční trhy a analýza spekulační aktivity

Název práce: Analýza dopadu devizových intervencí na finanční trhy a analýza spekulační aktivity
Autor(ka) práce: Langr, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je kalkulace celkové spekulační pozice a analýza míry přímého i zprostředkovaného vlivu devizových intervencí.Práce zkoumá dopady devizových intervencí jakožto nástroje měnové politiky na finanční spotové i termínované trhy. Práce je také věnována analýze vývoje přílivu spekulačního kapitálu ke které bylo využito kvantitativních i kvalitativních dat z databáze ARAD, jež je provozována Českou národní bankou. Výpočty byly provedeny také s užitím dat z Bloomberg Terminal. V práci byl popsán vývoj rozhodování bankovní rady České národní banky ohledně volby nástrojů měnové politiky. Výsledkem práce je přibližný odhad spekulativní pozice, která činí 68,2 miliard EUR a popsání období, v kterém do České republiky spekulační kapitál tekl, včetně strategií, přes které k nám tekl. Také bylo zjištěno, že v letech 2014 až 2017, díky přílivu spekulativního kapitálu se na českém mezibankovním trhu objevily záporné tržní sazby na depozitech. Byly odhaleny vlivy na forwardové trhy, swapové trhy a na spotové trhy. Byl také popsán vliv na zajišťovací činnost exportérů. Detailně byl popsán vliv na mezibankovní trh s vlivem na bilance bank. Česká republika po ukončení období kursového závazku ocitá se značně narostlou bází České národní banky, což je zapříčiněno vlivem nákupu devizových rezerv. Protistranou v těchto nákupech (převážně eurové likvidity) ČNB byly především spekulanti, kteří k nám spekulační kapitál posílali. V budoucnu tak můžeme očekávat zvýšenou volatilitu domácí měny, jelikož velikost spekulačních pozic mnohonásobně převyšuje devizové toky "bezintervenčních" let.
Klíčová slova: Spekulace; PRIBOR; Měnověpolitické sazby; Cross currency basis swap; měnový forward; Devizové intervence; cílování inflace
Název práce: Analysis of the impact of currency intervention on financial markets and analysis of speculative activity
Autor(ka) práce: Langr, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Abstract Objective of this thesis is calculation of the speculative position that is held by the subjects of such speculation on appreciation of Czech currency. Thesis inspects the impacts of currency interventions on domestic financial spot and future markets. Thesis also describes development in the speculative capital inflow, which was conducted with support of quantitative and qualitative data extracted from ARAD database, which runs on Czech national bank domain. Calculation were also conducted by the author of this thesis using Bloomberg Terminal data. The results of this study shows that in total 68,2 billion EUR entered Czech financial market in the form of speculative capital, as well as detailed analysis of speculative capital inflow periods and speculative strategies through which the capital entered. It was also discovered that because of the speculative capital inflow, negative deposit interest rates occurred. Impacts on future/forward markets were discovered as well as impacts on spot markets. Thesis also describes the impact on hedging activity of domestic exporters in the period of exchange rate commitment. Also the impact on inter-bank markets were described with the impact on their balance sheet. Czech republic finds itself in the era of massive foreign exchange reserves, since Czech national bank was forced to buy out EUR liquidity, thus fulfilling exchange rate commitment
Klíčová slova: Inflation targeting; Cross currency basis swap; PRIBOR; Currency intervention ; Monetary interest rates; Currency forward

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 15. 6. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61706/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: