Finanční vykazovaní stavebních smluv podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Název práce: Finanční vykazovaní stavebních smluv podle ČÚS, IFRS a US GAAP
Autor(ka) práce: Bošková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá specifiky pro vykazování a zachycení stavebních smluv v účetních výkazech podle českých účetních předpisů, standardů IFRS a amerických GAAP. Jedná o smlouvy, které jsou zakázkového typu, tudíž se nejedná o sériovou výrobu a jsou dlouhodobé, proto většinou jejich výroba vstupuje do více účetních období. V roce 2018 vejdou v platnost nové standardy pro zachycení Výnosů ze smluv se zákazníky IFRS 15 a ASC 606. Cílem práce je charakterizování jednotlivých přístupů k vykazování výnosů ze stavebních smluv se zaměřením na specifika v tomto odvětví a jejich porovnání. K dosažení tohoto cíle bude použita metoda komparace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány náležitosti a aspekty, které se týkají stavebních smluv, jednotlivé účetní standardy včetně nových standardů pro výnosy. V praktické části je vymodelován příklad, který zobrazuje rozdílný přístup k vykazování výnosů z těchto smluv podle českých účetních předpisů a IFRS popřípadě US GAAP a komentuje změny, které můžou nastat aplikací nových standardů. V závěru práce jsou jednotlivé přístupy zhodnoceny.
Klíčová slova: Výnosy ze smluv se zákazníkem; Smlouva o dílo; Stavební smlouvy; Dlouhodobé stavební zakázky; Vykazování Smluv o zhotovení; IAS 11
Název práce: Financial reporting of long-term contracts under czech accounting regulations IFRS and US GAAP
Autor(ka) práce: Bošková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with specifics for reporting of construction contracts in financial statements according to czech accounting regulations, IFRS and US GAAP. These are contracts that are custom-made, so they are not serial production and they are long-term, so most of their production goes into more accounting periods. In 2018, new Standards for Recognition of Revenue from contracts with customers IFRS 15 and ASC 606 will enter into force. The aim of the thesis is to characterize individual approaches to the reporting of revenues from construction contracts with a focus on the specifics in this sector and their comparison. To achieve this goal, a comparison method will be used. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes requirements and aspects related to building contracts, individual accounting standards including new revenue standards. In the practical part, an example is illustrated that shows a different approach to reporting revenue from these contracts in accordance with Czech accounting regulations and IFRS or US GAAP and comments on the changes that may occur through the application of new standards. At the end of the thesis, individual approaches are compared.
Klíčová slova: Construction contract; ASC 605-35; Revenue recognitoin from contracts with customers; Long-term contracts; IAS 11

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59144/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: