Analýza dopadu finanční krize na firmu Valbek EU a.s

Název práce: Analýza dopadu finanční krize na firmu Valbek EU a.s
Autor(ka) práce: Dulák, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je analýza dopadu finanční krize na firmu Valbek EU a.s. První část práce je věnována příčinám a následkům ekonomické krize, situaci firem v ČR v období krize a situaci ve stavebním sektoru. Dále se v práci zmiňuje anticyklická fiskální politika a opatření, která proběhla v ČR během tohoto období. Poslední část teoretické části je zaměřena na rizika vyskytující se ve stavebním sektoru, konkrétněji pak na ekonomická a finanční rizika. Praktická část je zaměřena na analýzu ekonomických a finančních rizik pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy. Cílem mé práce je analyzovat možná rizika, z pohledu manažera společnosti, která mohla vzniknout během finanční krize a porovnat dopad na firmy z holdingu Valbek EU a.s. v České a Slovenské republice.
Klíčová slova: Valbek EU a.s.; stavební sektor; finanční analýza; anticyklická fiskální politika; řízení rizik; ekonomická krize
Název práce: Analysis of the impact of the financial crisis on Valbek EU a.s
Autor(ka) práce: Dulák, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this Bachelor thesis is analysis of the impact of the financial crisis on the Valbek EU a.s. The first part is focused on causes and consequences of the economic crisis, the situation of companies in the Czech Republic during the crisis and the situation in the construction sector. The thesis also mentions anti-cyclical fiscal policy and steps, which the Czech Republic goverment made during this period. The last part of the theoretical part focuses on the risks in the construction sector, more specifically on economic and financial risks. The practical part is focused on the analysis of economic and financial risks by ratio indicators. The aim of my work is to analyze the possible risks (as a manager of the company) during the financial crisis and to compare the impact on companies from the Valbek EU a.s. holding in the Czech Republic and Slovakia Republic.
Klíčová slova: risk management; anticyclical fiscal policy; construction industry; Valbek EU a.s.; economic crisis; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 19. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55058/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: