Peníze a peněžní ekvivalenty podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Název práce: Peníze a peněžní ekvivalenty podle ČÚS, IFRS a US GAAP
Autor(ka) práce: Oliva, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vykazování peněz a peněžních ekvivalentů podle Českých účetních standardů (ČÚS), Mezinárodních standardů finančního vykazování (IFRS) a Všeobecně uznávaných účetních principů ve Spojených Státech (US GAAP) a odlišnosti plynoucích z rozdílností jmenovaných standardů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Nejprve se zaměří na definování pojmů spojených s tématem bakalářské práce, dále se bude zabývat oceňováním, přeceňováním a účtováním o penězích a peněžních ekvivalentech v souladu se třemi účetními standardy, a na závěr v praktické části na příkladu demonstruje rozdíly mezi nimi.
Klíčová slova: ČÚS; peníze; US GAAP; IFRS; České účetní standardy ; finanční vykazování ; přecenění; ocenění; peněžní ekvivalenty
Název práce: Cash and Cash Equivalents under Czech Accounting Standards, IFRS and US GAAP
Autor(ka) práce: Oliva, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis pays attention to financial reporting of cash and cash equivalents in compliance with the Czech Accounting Standards (ČÚS), the International Financial Reporting Standards (IFRS) and the United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) and to the differences coming from these standards. This thesis is divided into three main parts. Firstly, it will focus on defining the terms that are associated with the topic, further, it will be dedicated to appraising, repricing and financial reporting of cash and cash equivalents in accordance to the three accounting standards, and lastly, it will practically demonstrate the differences between them.
Klíčová slova: financial reporting; repricing; apprising; cash equivalents; cash; IFRS; US GAAP; Czech Accounting Standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61902/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: