Jednotka zdanění jako faktor odvodového zatížení osobních příjmů ve státech OECD

Název práce: Jednotka zdanění jako faktor odvodového zatížení osobních příjmů ve státech OECD
Autor(ka) práce: Formánková, Barbara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá vliv jednotky zdanění na výši odvodového zatížení osobních příjmů v zemích OECD. Jejím cílem je analyzovat vliv nominální sazby daně na vývoj v uplatňování jednotek zdanění. V první části se zabývám možným způsobem nastavení jednotky zdanění a výhodami a nevýhodami, které s sebou takové nastavení jednotky zdanění nese. Druhá část je věnována praktickému způsobu zdanění při zvolené jednotce zdanění a daňovým úlevám, které jsou pro zohlednění sociálního postavení poplatníka s jednotlivým typem jednotky zdanění spojeny. V poslední části, která analyzuje současný trend v uplatňování jednotky zdanění v zemích OECD, jak se tento trend v historii vyvíjel a jak byl tento vývoj ovlivněn nominální sazbou daně, zkoumám přechod od společného zdanění ke zdanění individuálnímu, který byl zaznamenán v zemích OECD v posledních padesáti letech a byl zapříčiněn převážně negativním vlivem marginálních sazeb daně na ochotu pracovat sekundárně výdělečných osob v domácnosti.
Klíčová slova: společné zdanění; marginální sazby osobní důchodové daně; zdanění manželů; daň z příjmu fyzických sosob; jednotka zdanění
Název práce: Tax unit as a factor of the personal tax burden in OECD countries
Autor(ka) práce: Formánková, Barbara
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Masters thesis elaborates on the influence of tax unit on the amount of the personal income tax burden in OECD countries. Its aim is to analyse the effect of the nominal tax rate on the development of the tax units application. In the first part I deal with the possible theoretical settings of the tax unit and assesses the advantages and disadvantages that such settings bring about. The second part reflects the practical way of taxation in relation to a particular taxing unit and the related tax relief taking into consideration the social status of the taxpayer. In the final part, which analyses the current trend in the application of the tax unit in OECD countries, maps the trend developments throughout the history and points out how this trend was influenced by the nominal tax rate, I examine the transition from joint taxation to the individual taxation that had been recorded in OECD countries in recent fifty years and had been predominantly caused by the negative impact of the marginal tax rates on the work incentives of second earners in the household.
Klíčová slova: taxation of spouses; joint taxation; marginal rates of personal income tax; personal income tax; tax unit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: