Dopad nařízení EMIR na finanční trhy v EU

Název práce: An Impact of EMIR on EU Financial Markets
Autor(ka) práce: Finkelshtein, Ekaterina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Husták, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
On 4 July 2012, the Regulation on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (known as "EMIR") - European Market Infrastructure Regulation) was adopted and entered into force on 16 August 2012. The Regulation requires standard derivative contracts to be cleared through Central Counterparties (CCPs) as well as margins for uncleared trades and establishes stringent organizational, business conduct and prudential requirements for these CCPs. The regulation also ensures that information on all European derivative transactions will be reported to trade repositories and be accessible to supervisory authorities, including the European Securities and Markets Authority (ESMA), to give policy makers and supervisors a clear overview of what is going on in the markets. The aim of this bachelor thesis is to perform a complex analysis of the impact of EMIR. The first part focuses on empirical research of the regulation. In the second part results of a data analysis from both quantitative and qualitative approach are presented.
Klíčová slova: OTC derivatives; EMIR; central counterparties; trade repositories; clearing obligation; reporting obligation; risk mitigation standards
Název práce: Dopad nařízení EMIR na finanční trhy v EU
Autor(ka) práce: Finkelshtein, Ekaterina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Husták, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní derivátové kontrakty byli "clearingovany" přes ústřední protistrany (CCPs) stejně jako hranice pro "neclearingované" obchody a ustanovuje striktní organizační a obezřetné obchodnořídící požadavky pro CCPs. Regulace taky zabezpečuje, aby informace o všech Evropských derivátových transakcích byli reportovány na uložiště obchodných údajů a byli dostupné pro dozorní orgány včetně European Securities and Markets Authority (ESMA), aby zodpovědným osobám dali jasný pohled toho co se děje na trzích. Cílem téhle bakalářské práce je vykonat komplexní analýzu dopadu EMIR. První část je zaměřena na empirický výzkum regulace. V druhé časti jsou prezentovány výsledky datové analýzy z kvantitativního i kvalitativního pohledu.
Klíčová slova: OTC deriváty; EMIR; ústřední protistrany; registry obchodních údajů; povinnost clearingu; oznamovací povinnost; techniky zmírňování rizika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 23. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60106/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: