Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko

Název práce: Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Autor(ka) práce: Vojkůvka, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Brodani, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo.
Klíčová slova: tržní riziko; interní přístup; regulatorní požadavky; Expected Shortfall; Value at Risk
Název práce: Impacts of new regulatory requirements for market risk
Autor(ka) práce: Vojkůvka, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Brodani, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is analyze the impact of new regulatory requirements for market risk in terms of internal approach of the selected portfolio. The first part deals with the definition and calculation methods of risk measures Value at Risk and Expected Shortfall. Furthermore, this part is dedicated to model backtesting and determination of the stress period. The second part describes the development of Basel I-III regulatory requirements for market risk with a focus on internal approaches. The third part focuses on the calculation and subsequent analysis of current and new regulatory reguirements for market risk using the historical simulation method, variance and covariance method and Monte Carlo simulation.
Klíčová slova: Value at Risk; market risk; internal approach; Expected Shortfall; regulatory requirements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59510/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: