Účinnost dohledu ÚOHS v oblasti veřejných zakázek

Název práce: Účinnost dohledu ÚOHS v oblasti veřejných zakázek
Autor(ka) práce: Pavlas, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Tománková, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o efektivnosti kontrolního systému veřejných zakázek v České republice. Důraz je především kladen na hlavní orgán dohledu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V první teoretické části jsou vymezené základní důvody, proč je nutné veřejné zakázky kontrolovat. Dále je kladen důraz na samotný systém, jsou zde kategorizovány veřejné zakázky pro potřebu regulace a následně je konkrétně popsán kontrolní systém České republiky a několik ukázek kontrolních systému jiných států Evropské unie. Na konci první části jsou stručně rozebrány trendy kontrolního systému. V druhé praktické části je za pomocí dotazníkového šetření zjišťováno, jestli je kontrolní systém efektivní.
Klíčová slova: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Veřejné zakázky; Kontrolní systém
Název práce: Effeciency of surveillance in field of public procurement by ÚOHS
Autor(ka) práce: Pavlas, Viktor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Tománková, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about effeciency of public procurement control system in the Czech Republic. Main object of this thesis is Office for the Protection of Competition (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). In first theoretical part of this thesis are basic reason for controlling the public procurement market, control system itself: basic categorization of public procurements for purpose of regulation, Czech control system and few control systems of other countries of European union. In second practical part of this thesis is used survey to determine whether the control system of Czech republic is effective or not.
Klíčová slova: Office for the Protection of Competition; Public procurement; Control system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58877/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: