Koncepty kulturní a náboženské identity v oboru MV. Případ evropské identity v interakcích EU a Římskokatolické církve

Název práce: Koncepty kulturní a náboženské identity v oboru MV. Případ evropské identity v interakcích EU a Římskokatolické církve
Autor(ka) práce: Doležal, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk; Kratochvíl, Petr; Černý, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Text se věnuje vztahu náboženství a politiky, a to konkrétně konceptualizaci náboženské identity v oboru mezinárodních vztahů z pozice postmoderních přístupů. Kriticky zkoumá zda a zejména jak je možné, užitečné a obvyklé pracovat dnes v naší disciplíně specificky s náboženským (a neoddělitelným kulturním) rozměrem identity. Autor hájí tezi, že koncept náboženské identity dobře odhaluje důležitý převodník mezi náboženským a politickým a je užitečným analytickým nástrojem. Je navrženo modelové schéma identity, které práce aplikuje kategorie schématu jednak při kritickém rozboru akademického diskurzu v odborných oborových článcích, jednak na případu evropské identity v interakci římskokatolické církve a EU. Na tomto základě je diskutován koncept náboženského aktéra a politické vymezování hranice náboženského obecně.
Klíčová slova: římskokatolická církev; náboženství a politika; identita; mezinárodní vztahy; náboženství; Evropská unie; náboženská identita
Název práce: Cultural and religious identities as concepts in the IR discipline. The case of European identity in interactions of the EU and the Roman Catholic Church
Autor(ka) práce: Doležal, Tomáš
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk; Kratochvíl, Petr; Černý, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The text deals with the relation between religion and politics, in particular, with the conceptualization of religious identity in the discipline of International Relations from the position of postmodern approaches. The main goal is to examine whether and how feasible, useful, and usual is to work with the religious (and inseparable cultural) dimension of identity. The author claims that the concept of religious identity well reveals an important link between the religious and the political and represents a useful analytical tool. A categorisation and a model of identity are introduced and applied. The application is twofold, the categories are used in the academic discourse analysis and then once again it is used for the case of European identity in interactions of the EU and the RCC. Finally, the concept of the religious actor is discussed on this empirical basis and also the political construction of the religious, in general, is debated.
Klíčová slova: European Union; identity in IR; Roman Catholic Church; religion and politics; religious identity; International Relations; religion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 1. 10. 2016
Datum obhajoby: 7. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41025/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: