Dobývání renty v cukerné politice EU

Název práce: Dobývání renty v cukerné politice EU
Autor(ka) práce: Nováková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza dobývání renty zemědělci na půdě Evropské Unie, konkrétně v cukerné politice EU. V teoretické části se zaměřím na definování pojmů zájmové skupiny, dobývání renty z pohledu školy veřejné volby a nevynechám ani účinný nástroj zájmových skupin ? lobbing. Na úvod analytické části popíši historii cukerné politiky EU a ČR. Podrobněji budu zkoumat jednotlivé možnosti rent-seekingu zemědělci na zdeformovaném evropském cukerném trhu, které s sebou nesou následky ztráty efektivity a mají značně negativní vliv na spotřebitele a na rozvojové země. Z části se také dotknu probíhající reformy cukerné politiky, která zatím neplní očekávání Evropské Unie. Na závěr se pokusím na základě výše uvedené analýzy zhodnotit celou cukernou politiku.
Klíčová slova: Společná zemědělská politika ; Dobývání renty ; Cukerná politika
Název práce: Rent seeking in Sugar policy EU
Autor(ka) práce: Nováková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Munzi, Tomáš
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of my bachelor's work is an analysis of acquiring allowance by agronomists on the land of the European Union, particularly in the sugar politics of EU. In the theoretical part I am going to focus on defining notions of the group of the interest, acquiring allowance from the view of the school of public choice and I will not omit the effective instrument of all interest groups -- lobbing. At the beginning of the analytical part, I intend to describe the history of sugar politics in EU and the Czech Republic. In detail, I will investigate individual options of rent-seeking by agronomists on the distorted European sugar market, which entail consequences of the loss of effectivity and have a considerably negative influence on consumers and developing countries. Partially, I will also touch on the ongoing reform of sugar politics, which has not met the requirements of the European Union so far. In conclusion, on the grounds of the above described analysis, I would like to assess the sugar politics as a whole.
Klíčová slova: Sugar policy ; Common agriculture policy; Rent-seeking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2008
Datum podání práce: 28. 5. 2008
Datum obhajoby: 11. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9601/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: