Governance a management služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele

Název práce: Governance a management služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele
Autor(ka) práce: Karkošková, Soňa
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Feuerlicht, Jiří
Oponenti práce: Hynek, Josef; Voříšek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Využívání služeb cloud computingu přináší kromě široce uznávaných benefitů také nové výzvy a rizika vyplývající zejména z faktu, že poskytovatel služeb cloud computingu je externí třetí stranou, která poskytuje službu v modelu veřejného cloud computingu velkému množství spotřebitelů. V současnosti žádný z široce přijímaných IT governance a IT management rámců plně nezohledňuje specifika využívání služeb cloud computingu a žádný z nich není primárně určen pro governance a management služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele. Z tohoto důvodu se doktorská disertační práce zaměřuje na specifické aspekty governance a managementu služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele služeb.Cílem doktorské disertační práce je návrh metodického rámce pro governance a management využívání služeb cloud computingu (metodický rámec Cloud computing governance a management) z pohledu spotřebitele služeb cloud computingu. Jako spotřebitel služeb cloud computingu je pro potřeby této doktorské disertační práce považován středně velký až velký podnik, který využívá služby v modelu veřejného cloud computingu, které jsou dodávané poskytovatelem služeb cloud computingu.Teoretická část doktorské disertační práce identifikuje základní teoretická východiska IT governance, IT managementu a cloud computingu (kapitola 2). Navazující analytická část doktorské disertační práce popisuje výstupy z rešerše dostupné literatury, která se zabývá specifiky využívání služeb cloud computingu a jejich vlivem na IT governance a IT management, cloud computing governance a cloud computing managementem (kapitola 3). Dále jsou analyzovány současné široce uznávané metodické rámce IT governance a IT managementu (SOA Governance, COBIT, ITIL a MBI) z hlediska jejich podpory governance a managementu využívání služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele (kaptiola 4).Vědecký výzkum, který se váže k této doktorské disertační práci, je považován za výzkum typu návrh (Design Science Research), neboť výstupem této doktorské disertační práce je artefakt metodický rámec. V hlavní části této doktorské disertační práce je navržen metodický rámec Cloud computing governance a management, který je postaven na metodických rámcích SOA Governance, COBIT 5 a ITIL 2011 (kapitola 5, 6 a 7). Pro ověření navrženého metodického rámce Cloud computing governance a management byla využita metoda případové studie (kapitola 8). Cílem případové studie bylo vyhodnotit a ověřit navržený metodický rámec Cloud computing governance a management v reálném byznys prostředí.Důležitým přínosem této doktorské disertační práce je kromě využití stávajících znalostí, přístupů a metodik IT governance a IT managementu při návrhu metodického rámce Cloud computing governance a management také rozšíření modelu Management podnikové informatiky (MBI) o nové úlohy obsahující postupy a doporučení související s adopcí a vyžíváním služeb cloud computingu.
Klíčová slova: spotřebitel služby cloud computingu; veřejný cloud computing; Cloud computing governance; Cloud computing management; governance procesy; management procesy; metodický rámec
Název práce: Cloud computing governance a management from consumer point of view
Autor(ka) práce: Karkošková, Soňa
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Feuerlicht, Jiří
Oponenti práce: Hynek, Josef; Voříšek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cloud computing brings widely recognized benefits as well as new challenges and risks resulting mainly from the fact that cloud service provider is an external third party that provides public cloud services in multi-tenancy model. At present, widely accepted IT governance frameworks lack focus on cloud computing governance and do not fully address the requirements of cloud computing from cloud consumer viewpoint. Given the absence of any comprehensive cloud computing governance and management framework, this doctoral dissertation thesis focuses on specific aspects of cloud service governance and management from consumer perspective.The main aim of doctoral dissertation thesis is the design of methodological framework for cloud service governance and management (Cloud computing governance and management) from consumer point of view. Cloud consumer is considered as a medium or large-sized enterprise that uses services in public cloud computing model, which are offered and delivered by cloud service provider.Theoretical part of this doctoral dissertation thesis identifies the main theoretical concepts of IT governance, IT management and cloud computing (chapter 2). Analytical part of this doctoral dissertation thesis reviews the literature dealing with specifics of cloud services utilization and their impact on IT governance and IT management, cloud computing governance and cloud computing management (chapter 3). Further, existing IT governance and IT management frameworks (SOA Governance, COBIT, ITIL and MBI) were analysed and evaluated in terms of the use of cloud services from cloud consumer perspective (chapter 4).Scientific research was based on Design Science Research Methodology with intention to design and evaluate artifact methodological framework. The main part of this doctoral dissertation thesis proposes methodical framework Cloud computing governance and management based on SOA Governance, COBIT 5 and ITIL 2011 (chapter 5, 6 and 7). Verification of proposed methodical framework Cloud computing governance and management from cloud consumer perspective was based on scientific method of case study (chapter 8). The main objective of the case study was to evaluate and verify proposed methodical framework Cloud computing governance and management in a real business environment.The main contribution of this doctoral dissertation thesis is both the use of existing knowledge, approaches and methodologies in area of IT governance and IT management to design methodical framework Cloud computing governance and management and the extension of Management of Business Informatics (MBI) framework by a set of new tasks containing procedures and recommendations relating to adoption and utilization of cloud computing services.
Klíčová slova: cloud computing governance; cloud computing management; cloud service consumer; public cloud computing; governance process; management process; methodical framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2015
Datum podání práce: 20. 6. 2017
Datum obhajoby: 27. 11. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: