Bezriziková úroková míra v kontextu ekonomického vývoje

Název práce: Bezriziková úroková míra v kontextu ekonomického vývoje
Autor(ka) práce: Diviš, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma této diplomové práce se zabývá vývojem bezrizikové úrokové míry v kontextu ekonomického vývoje. Cílem tohoto tématu je zejména zjištění vývoje bezrizikové úrokové míry na příkladu jednotlivých realitních trhů. Jinými slovy řečeno, diplomová práce se bude snažit najít spojitost mezi vývojem jednotlivých realitních trhů prostřednictvím jejich výnosnosti vzhledem k dlouhodobému vývoji bezrizikové úrokové míry. Pro lepší vypovídající schopnost budou blíže charakterizovány následující realitní trhy: residenční trh, kancelářský trh, retailový trh a trh skladovacích prostor.
Klíčová slova: retailový trh; logistický trh; Bezriziková úroková míra; rezidenční trh; kancelářský trh
Název práce: The development of risk free rate in economic context
Autor(ka) práce: Diviš, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis handles with risk free rate development in economic context. The aim of this diploma thesis is based particularly on the analysis of development risk free rate on chosen real estate markets. Other words spoken, the diploma thesis tries to discover connection between real estate markets through their yields and longterm risk free rate development. For better explicitness I have chosen four real estate markets: residential, office, retail and logistics market.
Klíčová slova: Office market; risk free rate; retail market; residential market; logistics market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 8. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58154/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: