Rozmanitost organizací v průmyslové zóně Žebrák a jejich vliv na sociální potenciál území (sociologická studie)

Název práce: Rozmanitost organizací v průmyslové zóně Žebrák a jejich vliv na sociální potenciál území (sociologická studie)
Autor(ka) práce: Konopas, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Kebert, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje zkoumání rozmanitosti organizací a jejich vlivu na sociální potenciál daného území. Teoretickými východisky jsou pojetí organizace ze sociologického a manažerského hlediska, faktory určující vztah organizací a lidského kapitálu včetně sociálního potenciálu a základní aspekty a teorie regionálního rozvoje. Ve výzkumných kapitolách je popsán výzkum organizací v daném území, v rámci kterého byly použity zejména tyto hlavní výzkumné metody: studium dokumentů, polostandardizovaný a nestandardizovaný rozhovor a dotazník. Cílem práce je popis zkoumaných organizací v průmyslové zóně a zasazení jejich vlivu do celkového kontextu sociálního potenciálu území. V závěru jsou zhodnoceny výzkumné výsledky a formulována doporučení, směřující k dalšímu rozvoji organizací v daném území a tím i rozvoji jeho sociálního potenciálu.
Klíčová slova: rozmanitost organizací; sociální potenciál území; formální organizace
Název práce: Variety of organizations in Žebrák industrial zone and their influence on the social potential of the territory (sociological study)
Autor(ka) práce: Konopas, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Kebert, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the research of the variety of organizations and their influence on the social potential of the given territory. The theoretical starting points are the concept of an organization as viewed from a sociological and managerial approach, variables determining the relation of organizations and human capital, including social potential and the major aspects and theory of regional development. The chapters focusing on the research describe the survey of organizations in the territory, in which the following principal methods of data collection and analysis were used: document study, a semi-structured and non-structured interview and questionnaire. The objective of the thesis is to characterize the studied organizations in the industrial zone and to put their influence in the overall context of the social potential of the territory. The conclusion evaluates the research results and specific recommendations are formulated for further development of the organizations in the given territory and thus the development of its social potential.
Klíčová slova: variety of organizations; social potential of territory; formal organization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 4. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: