Mediální image české veřejné správy

Název práce: Mediální image české veřejné správy
Autor(ka) práce: Syblíková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci se budu zabývat zkoumáním vybraných českých médií a jejich pohledem na veřejnou správu. Hlavním cílem je zjistit, jak české média veřejnou správu prezentují před občany České republiky. Pro tento výzkum si zvolím zástupce tištěných, ale i televizních médií. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda česká média prezentují českou státní veřejnou správu spíše negativně, pozitivně nebo zaujímají neutrální postoj. K tomuto zkoumání využiji obsahovou analýzu dat, kterou budu provádět po dobu tří měsíců, a jejímž výsledkem bude zodpovězení výzkumné otázky.
Klíčová slova: média; veřejná správa; mediální image; obsahová analýza; masová komunikace
Název práce: The media image of the Czech public administration
Autor(ka) práce: Syblíková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis, I will deal with the research of the Czech media and their views on public administration. The main aim of this thesis is to find out, how the Czech media present public administration before the citizens of the Czech Republic. For this research, I will choose printed media and also broadcast media. The main research question is whether the Czech media present the Czech public administration rather negatively, positively or take a neutral attitude. For this examination, I will use the content analysis.
Klíčová slova: public administration; media image; content analysis; mass communication; media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 13. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57071/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: