Řízení nákladů v konkrétní společnosti

Název práce: Řízení nákladů v konkrétní společnosti
Autor(ka) práce: Dvořáková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Jánský, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci je analyzována vybraná společnost, ve které jsou charakterizovány současné postupy při řízení nákladů, jejich sledování a následné vyhodnocování. Sou-částí práce je také představení kalkulačního vzorce a samotná kalkulace výrobků. Na základě zjištěných skutečností jsou konkretizovány nedostatky procesu řízení a kalku-lace nákladů, vydána doporučení možností zefektivnění nákladového hospodářství fir-my a to včetně kalkulace nákladů a navržení opatření vedoucích ke snížení nákladů.
Klíčová slova: Kalkulace; Optimalizace nákladů; Řízení nákladů; Náklady; Kalkulační vzorec
Název práce: Cost Management in a Particular Company
Autor(ka) práce: Dvořáková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Jánský, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is analyzes for a selected company, which describes the current procedures for cost management, their monitoring and subsequent evaluation. Part of the thesis is also a presentation of the calculation formula and the product calculation itself. On the basis of the identified facts, the shortcomings of the management process and the cost calculation have been identified, recommendations have been made to improve the efficiency of the cost economy of the Firm, including costing and designing measures to reduce costs.
Klíčová slova: Calculation; Cost optimization; Cost management; Costs; Calculation formula

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 12. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55937/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: