Hodnocení kvality sportovních a tělovýchovných služeb

Název práce: Hodnocení kvality sportovních a tělovýchovných služeb
Autor(ka) práce: Zákorová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zjištění kvality poskytovaných služeb ve fitness centru RE-FIT a fitness centru MTV. Část práce je věnována také srovnání kvality služeb těchto fitness center. K získání dat je prováděn průzkum formou dotazníkového šetření metodou SERVQUAL. Teoretická část práce vymezuje pojmy jako je služba, kvalita služeb, metody jejího měření, fitness centrum a zákazník. Praktická část práce je zaměřena na popis fitness center RE-FIT a MTV, na vyhodnocení získaných dat, sepsání doporučení pro jednotlivá fitness centra a závěrečné porovnání výsledků kvality poskytovaných služeb ve fitness centrech mezi sebou.
Klíčová slova: Služba; Fitness centrum; SERVQUAL; Měření kvality služeb; Kvalita služeb
Název práce: Evaluation of the Quality of Sports Services
Autor(ka) práce: Zákorová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of thesis is to determine the quality of the services provided by the RE-FIT fitness club and the MTV fitness. Part of the thesis is focused on the comparison of the quality of services of these fitness centers. To obtain the data, a questionnaire survey is carried out using the SERVQUAL method. The theoretical part defines concepts such as service, quality of services, methods of measurement, fitness center and customer. The practical part is focused on description of fitness centers RE-FIT and MTV, evaluation of acquired data, recommendations for individual fitness centers and final comparison of the quality of provided services in fitness centers among themselves.
Klíčová slova: SERVQUAL; Service quality measurement; Fitness center; Service; Service quality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 4. 2016
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: