Rovnost mužů a žen jako jeden z cílů udržitelného rozvoje

Název práce: Rovnost mužů a žen jako jeden z cílů udržitelného rozvoje
Autor(ka) práce: Povýšilová, Emília
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je představit problematiku rovnosti pohlaví v multikulturním světě 21. století a zjistit, zda už bylo rovnosti dosaženo. Rovnost pohlaví je jedním z cílů udržitelného rozvoje a je tedy součástí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Ta má zajistit dobrý život pro budoucí generace. V teoretické části této bakalářské práce jsou popsány hlavní faktory, které mají vliv na postavení pohlaví ve společnosti. Mezi hlavní faktory patří historický vývoj (přirozená dělba práce a stereotypy), geopolitické podmínky a náboženství (kulturní tradice). Dále je na tento problém pohlíženo z pohledu rozvinutých zemí, konkrétně České republiky a Velké Británie, kdy jsou pomocí indexu skleněného stropu popsány jejich trhy práce. V praktické části jsou statistická data ověřena pomocí dotazníkového šetření, které bylo provedeno v České republice a Velké Británii.
Klíčová slova: skleněný strop; otcovská dovolená; gender pay gap; mateřská dovolená; rodičovská dovolená; trh práce; feminismus; cíle udržitelného rozvoje; rovnost pohlaví
Název práce: Gender equality as one of the sustainable development goals
Autor(ka) práce: Povýšilová, Emília
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelors Thesis is to introduce the issue of gender equality in the context of the multicultural world of the 21st century and find out if it has already been achieved. Gender Equality is one of the Sustainable Development Goals and hence a part of The 2030 Agenda of Sustainable Development. This Agenda is trying to ensure a good life for the future generations. The theoretical part describes the main factors that have an influence on the position of genders in the society. The main factors include historical development (natural work division and stereotypes), geopolitical conditions and religion (cultural traditions). Next, the problem is looked at from the perspective of two developed countries, to be specific, the Czech Republic and the United Kingdom, describing their labour markets using the glass-ceiling index. The practical part compares the collected theoretical data with the data collected in my questionnaire held in the Czech Republic and the Great Britain.
Klíčová slova: maternity leave; paternity leave; parental leave; gender pay gap; gender equality; labour market; femminism; sustainable development goals; glass-ceiling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58290/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: