Inovace Řízení Mezinárodních Organizací

Název práce: Management Innovations in International Organizations
Autor(ka) práce: Tetenova, Evgeniia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Velinov, Emil
Oponenti práce: Malý, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Recent studies have shown that traditional management approaches and techniques are not capable of handling a saturated competitive and fast changing environment (Rishipal, 2014). At the same time, most commonly used organizational structures have to be questioned - according to a recent study of Deloitte, most of the companies are not satisfied how their organizational structure functions (Greenfield, 2016). Therefore, this thesis aims to examine the development of modern innovative management methods and practices (including ones which are denoted as Obliquity, Adhocracy, Sociocracy, self-management, etc.) and in practical part it focuses on recently emerged organizational structure called Holacracy. Holacracy is a framework for structuring the organization, it is like an operating system for business that requires the installation of different applications (Knopka Company, 2014; Mint, 2016): for example, applications for hiring employees, for setting salaries, for planning or logistics. Therefore, within the framework of Holacracy, you can apply any other practices such as Lean, Agile or Scrum. For the purpose of this study, the following methods are implemented: the method of qualitative systematic literature review and the analysis of the practices of 97 companies worldwide are summarized and presented in order to critically examine previous research and experience of various companies and, consequently, identify positive and negative elements of Holacracy, its comparison with hierarchy, give suggestions on implementation and create the layout of ideal company for Holacracy.
Klíčová slova: Self-management; Flat Organizations; Holacracy; Organizational Structure; Management Innovations
Název práce: Inovace Řízení Mezinárodních Organizací
Autor(ka) práce: Tetenova, Evgeniia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Velinov, Emil
Oponenti práce: Malý, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nedávný výzkum ukázal, že tradiční přístupy v řízení (managementu) nejsou schopny zvládnout hyper-konkurenční a rychle se měnící obchodní prostředí. (Rishipal, 2014). Nejčastěji používané organizační struktury je třeba dále zkoumat a zpochybňovat - podle nedávné studie společnosti Deloitte většina společností není spokojena s vlastní organizační strukturou a jejím fungováním. (Greenfield, 2016). Cílem této diplomové práce je tedy výzkum vývoje moderních, inovativních metod a postupů v řízení (včetně -těch, které jsou označovány jako obliquity, adhokracie, sociokracie, sebeřízení, apod.), v praktické části se pak zaměřuje na nově vzniklou organizační strukturu nazvanou holokracie. Holokracie nabízí rámec pro strukturování organizace, je jako operační systém pro podnikání, který vyžaduje instalaci různých aplikací. (společnost Knopka, 2014; Mint 2016) Například aplikace pro přijímání zaměstnanců, stanovení platů, plánování nebo logistiku. V rámci Holokracie lze uplatnit i jakoukoliv jinou metodu, jako například Lean, Agile nebo Scrum. Pro účely této studie byla implementována kvalitativní metoda systematického průzkumu tematické literatury a analýza praxe 97 společností po celém světě tak, aby bylo možné kriticky přezkoumat výsledky předchozího výzkumu a porovnat zkušenosti společností. V důsledku toho byly identifikovány pozitivní a negativní prvky holokracie, bylo poskytnuto srovnání holokracie s hierarchií a byly předloženy podněty k vytvoření a realizaci uspořádání ideální společnosti fungující v holokracii.
Klíčová slova: Ploché Organizace; Holokracie; Manažerské Inovace; Organizační struktura; Sebeřízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2016
Datum podání práce: 15. 8. 2017
Datum obhajoby: 15. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57768/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: