PR strategie neziskové organizace

Název práce: PR strategie neziskové organizace
Autor(ka) práce: Bláhová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nový, Jan
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je provést analýzu dosavadní PR strategie vybrané neziskové organizace na základě jejích výsledků navrhnout soubor doporučení a návrhů, které by pomohly organizaci účinněji dosahovat svých cílů. Práce je zaměřená na PR aktivity, které přispívají k naplňování jednoho ze strategických cílů zkoumané organizace, tedy postupného zrušení ústavní péče a její nahrazení péčí komunitní poskytované především v chráněných bydleních. S tímto významným krokem souvisí potřeba realizace účinných PR aktivit směrem k místním obyvatelům, prostřednictvím kterých jsou informováni o organizaci, o jejích klientech, obecně o životě lidí s postižením s cílem vyvrátit mýty o postižených lidech a napomoci tak bezproblémové integraci klientů do života v místní komunitě. Z tohoto důvodu je práce zaměřená na místní obyvatele a ostatní cílové skupiny zde nejsou uvažovány
Klíčová slova: Public relations; Sociální služby; Neziskové organiazce; Nalžovický zámek
Název práce: PR Strategy of a Non-Profit Organization
Autor(ka) práce: Bláhová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nový, Jan
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to analyze the PR strategy of the non-profit organization and, based on its results, to propose a set of recommendations and suggestions that would help the organization to achieve its goals more effectively. The thesis focuses on PR activities that contribute to the fulfillment of one of the strategic goals of the organization, therefore the gradual abolition of institutional care and its replacement of community care provided primarily in sheltered housing. This important step is related to the need to implement effective PR activities towards local inhabitans through which they are informed about the organization, its clients, and generally about the lives of people with disabilities in order to eliminate the myths of disabled people, thus helping the smooth integration of clients into life in the local community. For this reason, work is targeted at local inhabitans and other target groups are not considered here.
Klíčová slova: Social services; Non-profit organizations; Nalžovický zámek; Public relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: