Posouzení finančního zdraví obchodního družstva Jednota Tábor

Název práce: Posouzení finančního zdraví obchodního družstva Jednota Tábor
Autor(ka) práce: Sechovcová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Novotný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví obchodního družstva Jednota Tábor v letech 2011 až 2015 za pomoci metod finanční analýzy a mezipodni-kového srovnání a případné doporučení vedoucí ke zlepšení jeho finanční situace. Práce je klasicky rozdělena na dvě základní části, teoreticko-metodologickou a prak-tickou. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tématu finanční analýzy a popsány základní metody hodnocení finanční situace. V závěru této části práce jsou uvedeny metody mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoreticko-metodologická východiska aplikována na praktickém příkladu, a to na ob-chodním družstvu Jednota Tábor. Pro lepší vypovídací schopnost jsou výsledky srovnány s výsledky spotřebního družstva Jednota Jindřichův Hradec a s výsledky odvětví. V závěru práce je shrnutí výsledků, vyhodnocení finančního zdraví a návrh doporučení k možnému zlepšení.
Klíčová slova: finanční zdraví; finanční analýza; ukazatele finanční analýzy; mezipodnikové srovnávání; družstvo
Název práce: The Assessment of the Financial Health of Jednota Tábor
Autor(ka) práce: Sechovcová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Novotný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the financial health of the Jednota Tábor business cooperative from 2011 to 2015 using methods of financial analysis and inter-comparison comparison and possible recommendations for improvement of its financial situation. The thesis is classically divided into two basic parts, theoretical-methodological and practical. The first part of the thesis explains the basic concepts related to the topic of financial analysis and describes the basic methods of assessing the financial situation. At the end of this part of the thesis are presented the methods of intercompany comparison. In the second part of the thesis, the theoretical and methodological points are applied on a practical example, namely the trade union Jednota Tábor. For better information ability, the results are compared with the results of the Jednota Jindřichův Hradec consumer association and the results of the industry. The conclusion of the work is summary of the results, evaluation of financial health and suggestion of recommendations for possible improvement.
Klíčová slova: Financial analysis; Intercompany comparison; cooperative

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 7. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: