Manažerské styly v různých fázích životního cycklu společnosti svptokladem Applu

Název práce: Management Styles in Different Stages of Company´s Life Cycle with Empirical Example of Apple Corporation
Autor(ka) práce: Pleshakova, Elena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Staňková, Lenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Since 19th century and great minds like Frederick Taylor or Henri Fayol, the theory of management went through consequential changes. Every new scholar was developing theories that in turn were raising new question and challenges for management. Until today, no single theory was globally recognized. Every modern management concept is arguing for the right to be the only correct, without giving a clear answer on how to manage the company and employees effectively. However, nowadays it is not enough to be a master in the field of finance, accounting, commerce or any other sciences to successfully manage the department or the company. Managing requires working with people, each of whom is endowed with a certain knowledge base, and more importantly with values, interests and work styles. The modern literature points to the need to choose the right style of management, however, a variety of information about the "ideal manager" often contradict one another.For the purpose of studying the methodology used is based on documentary analysis of most commonly used managerial styles presented by different management scholars. Different theories are connected and combined into consolidated model that is derived from both psychological aspects of human nature and the functions every manager should perform.
Klíčová slova: Emotional Intelligence; Lifecycle; Leadership; Management Style; Management
Název práce: Manažerské styly v různých fázích životního cycklu společnosti svptokladem Applu
Autor(ka) práce: Pleshakova, Elena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Staňková, Lenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Teorie managementu prošla již od devatenáctého století a velkých myslitelů jakými byli Frederick Taylor nebo Henri Fayol mnoha výraznými změnami. Každý nový odborník se snažil vyvinout novou teorie a po každém takovém pokuse vyvstalo pro management mnoho otázek a výzev. Ani ke dnešnímu dni nebyla ucelena jediná teorie, která by byla univerzálně přijata. Každý kontemporální manažerský koncept tvrdí že je tím jediným správným, aniž by dával jasnou odpověď na to, jak správně a účinně vést společnost a její zaměstnance. Ve dnešním světě nestačí být vzdělán a zvládat obor financí, účetnictví či obchodu k tomu aby jedinec mohl vést dotyčné oddělení či celou společnost. Manažerovat znamená pracovat s lidmi, ze kterých je každý vybaven určitými znalostmi a co více hodnoty, zájmy a svým vlastním způsobem jak konat práci. Moderní zdroje poukazují na potřebu vybrat si správný styl vedení, avšak, různé zdroje si často protiřečí v tom co to znamená být "ideálním manažerem".Ke studijním účelům byla použita nejrozšířenější a nejznámější metodologie manažerských stylů předloženými různými manažerskými školami. Různé teorie jsou spojené a kombinované do uceleného modelu který vyplývá jak z psychologických aspektů lidské povahy tak z funkcí které by každý manažer měl ovládat.
Klíčová slova: životní cyklus ; Emoční Inteligence; Vedení; Styl managementu; Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 22. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57633/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: