Longitudinální analýza zvýšené úmrtnosti mužů v období adolescence a rané dospělosti na území ČR

Název práce: Longitudinální analýza zvýšené úmrtnosti mužů v období adolescence a rané dospělosti na území ČR
Autor(ka) práce: Kratochvílová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zvýšená úmrtnost mladých mužů je diskutována z hlediska mnoha vědních oborů. Determinanty jejího vzniku však dosud nejsou zcela patrné. Tato práce je proto zaměřena na detailní analýzu úmrtnostních měr mužů v období adolescence a rané dospělosti (15-30 let věku) na území ČR, u kohort narozených v letech 1935-1990. Vývoj úmrtnosti je vyjádřen také souhrnným ukazatelem dočasné střední délky života a jeho rozkladem pomocí Pressatovy dekompoziční metody naděje dožití. Dále je porovnán rozdíl v úmrtnosti mužů a žen.Na základě analýzy zvolených longitudinálních dat je testována platnost endogenních a exogenních hypotéz o vzniku úmrtnostního vrcholu v mladém věku u mužů.
Klíčová slova: longitudinální analýza; období adolescence a rané dospělosti; Zvýšená úmrtnost v mladém věku; dočasná střední délka života; dekompozice naděje dožití dle R. Pressata; Česká republika
Název práce: Longitudinal analysis of excess mortality of men in the adolescence and early adulthood of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kratochvílová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mazouch, Petr
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The excess mortality of young men is discussed in many disciplines. However, the determinants of its occurrence are not yet fully apparent. This work is therefore focused on the detailed analysis of the male mortality rates in adolescence and early adulthood (15-30 years of age) in the Czech Republic, for cohorts born in 1935-1990. The development of mortality is also expressed by the aggregate indicator of the temporary median life span and its decomposition through the Pressat decomposition method of life expectancy. Furthermore, the difference in male and female mortality is compared.Based on an analysis of the selected longitudinal data, the validity of endogenous and exogenous hypotheses on the development of male mortality at the young age is tested.
Klíčová slova: the Czech Republic; decompression of life expectancy by R. Pressat; longitudinal analysis; adolescence and early adulthood; young adults excess mortality; temporary life expectancy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60966/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: