Reálná konvergence ekonomik

Název práce: Reálná konvergence ekonomik
Autor(ka) práce: Sobotková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou konvergence České republiky a vybraných zemí bývalého východního bloku v dlouhém časovém horizontu (2004-2015) na základě vybraného makroekonomického ukazatele HDP. V praktické části je nejdříve provedeno seznámení s daty a sestavení Solowova modelu pro všechny zvolené země. Vývoj HDP na obyvatele v čase je graficky znázorněn také za pomoci bazických indexů. Stěžejní část diplomové práce tvoří provedení analýzy konvergence či divergence pomocí konceptu beta a sigma konvergence a metody konvergence v absolutních a relativních rozdílech. Sigma konvergence je provedena ze směrodatných odchylek i variačních koeficientů. U obou variant je časový horizont rozdělen na dvě části, čímž je dosaženo odlišných výsledků.
Klíčová slova: beta konvergence; sigma konvergence; divergence; hrubý domácí produkt
Název práce: Real Convergence of Economies
Autor(ka) práce: Sobotková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of the convergence of the Czech Republic and selected countries of the former Eastern Bloc over a long time period (2004-2015) based on the macroeconomic indicator GDP. In the practical part, the data is first introduced and the Solow model is compiled for all countries. Development of GDP per capita over time is also graphically illustrated using basic indices. The main part of the diploma thesis is the implementation of convergence or divergence analysis using the concept of beta and sigma convergence and the convergence method in absolute and relative differences. Sigma convergence is based on standard deviations and variation coefficients. For both variants, the time period is divided into two parts causing different results.
Klíčová slova: beta convergence; sigma convergence; divergence; gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 6. 2017
Datum obhajoby: 6. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57727/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: