Stanovení kompenzace za ztrátu lidského života z pohledu oceňování

Název práce: Stanovení kompenzace za ztrátu lidského života z pohledu oceňování
Autor(ka) práce: Kuchyňa, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hrdý, Milan
Oponenti práce: Marek, Petr; Hyršlová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se zaměřuje na problematiku stanovení soudních kompenzací pro pozůstalé blízké osoby související se ztrátou lidského života. Úvodní část stručně představí problematiku, použité metody a cíle a očekávané přínosy práce.Rešeršní a popisná část se skládá ze dvou samostatných kapitol. První se zaměřuje na legislativní pojetí tématu. Zejména jde o tři složky kompenzace. První složkou je odškodnění nákladů na výživu pozůstalých. Zákon nařizuje vyplatit odškodnění i v případě, že plnění zesnulá osoba poskytovala dobrovolně. Výpočet by v souladu se zákonem měl vyjít z průměrné mzdy zesnulého a očekávaného trvání plnění a měl by umožnit jednorázové plnění. Druhá kompenzace spočívá v odškodnění duševních útrap, které se stanoví na základě zásady slušnosti. Třetí a poslední je odškodnění výdajů na pohřeb. Poslední složka není předmětem zkoumání. Druhá kapitola se zaměřuje na ekonomický úhel pohledu. Začíná stručným přehledem historického přístupu k hodnotě lidského života a následně představuje dvě přední metody jeho oceňování. První z nich, zvaná Ochota platit, pracuje se snížením rizika úmrtí za úplatu. Experimentálně byly spočteny dvě hodnoty lidského života pomocí tohoto přístupu a bylo dosaženo zásadně rozdílných výsledků. To vede k závěru, že tato metoda není použitelná. Druhá metoda, jménem Lidský kapitál, vychází z diskontovaných finančních příjmů spojených se životem. Úskalím přístupu je skutečnost, že ne všechno v lidském životě je vyjádřeno a řízeno penězi. Následuje zpracování statistických údajů ohledně mezd v České republice a identifikace relevantních faktorů. Analýza diskontní míry přinesla zjištění, že osobní diskontní sazba s největší pravděpodobností přesahuje 10 procentních bodů. Praktická a experimentální část začíná stanovením metody výpočtu. Jedná se převážně o analogii ocenění podniku. Samotný praktický příklad je pak rozdělen na popis a analýzu klíčových faktorů, která se skládá z kvalitativní analýzy a analýz vnějšího a vnitřního potenciálu. Následuje predikce relevantních faktorů, na jejichž základě dojde ke stanovení všech složek odškodnění pro všechny pozůstalé v jednom hlavním a druhém doplňkovém příkladu.Závěrečná část pak shrnuje a diskutuje všechny získané poznatky a obsahuje výčet oblastí, které si zaslouží budoucí výzkum.
Klíčová slova: odškodnění za ztrátu blízké osoby; osobní diskontní sazba ; výživa pozůstalých; kompenzace za smrt; hodnota lidského života
Název práce: Compensation for wrongful death emphasizing valuation
Autor(ka) práce: Kuchyňa, Pavel
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hrdý, Milan
Oponenti práce: Marek, Petr; Hyršlová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation is focused on legal compensations of families losing their member. The introduction describes the topic, methods used and goals and benefits of the textResearch and descriptive part consists of two standalone chapters. The first one is focused on relevant legislation. There are three main components. The first one is a reimbursement of sustenance including the one, which is voluntarily provided. The calculation is based on average income of the departed person, expected duration and discount rate for a single settlement scenario. The second component is the compensation of bereavement and it is based on principles of good manners. The last component is the cost of funeral, which is not analyzed in this text.The second chapter is focused on economical point of view. The beginning contains brief overview of the history and then the description continues with two main approaches. Willingness to Pay is based on a payment for reducing probability of one’s death. Two experimental calculations proved the inconsistency of results leading to conclusion that this approach is not useful for this dissertation. The second approach is called Human Capital and it is based on discounted income of individuals. The main downside of this method is that there are values in life, which are not measurable financially. The last part describes relevant factors. The detailed discount rate analysis lead to conclusion that personal discount is most likely exceeding 10 %.Practical and experimental part starts with a construction of the calculation. It is analogically derived from company evaluation and it takes into account the previous research and conclusions. It consists of quality analysis and potential analysis. The last section is a prediction of those key factors to set up compensations. There are two practical examples demonstrating how to calculate all parts of the compensation.The final part concludes all findings and provides recommendations future research possibilities.
Klíčová slova: loss of close person compensation; compensation for death; value of human life; personal discount rate; relatives’ sustenance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 7. 2017
Datum podání práce: 2. 8. 2017
Datum obhajoby: 5. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62647/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: