Analýza dopadů změny cen ropy na ekonomiku Ázerbájdžánu v letech 2005 -- 2015

Název práce: Analýza dopadů změny cen ropy na ekonomiku Ázerbájdžánu v letech 2005 -- 2015
Autor(ka) práce: Šrámek, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pikhart, Zdeněk
Oponenti práce: Kovanda, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat vliv cen ropy na ekonomiku státu Ázerbájdžán v letech 2005 – 2015. Teoretická část práce se věnuje agregátní nabídce a politologickým pojmům. V druhé části práce je stručně popsáno historické spojení ropy Ázerbájdžánu a vývoj ropného průmyslu v této zemi. Následuje popis politické situace, která přímo souvisí s využíváním prostředků získaných z těžby ropy, a je prozkoumána investiční strategie. Poslední část práce se věnuje samotné analýze vlivu cen ropy na ekonomiku. Nejdříve je zkoumán vývoj jednotlivých složek agregátní poptávky, inflace a reálného směnného kurzu a dochází ke komparaci těchto údajů s kolísáním ceny ropy. Následně je rozebrán ekonomický růst Ázerbájdžánu. Na závěr práce jsou popsány možné negativní i pozitivní důsledky těžby ropy, které by se mohly Ázerbájdžánu týkat.
Klíčová slova: ázerbájdžánský manat; Cena ropy; agregátní poptávka; Ázerbájdžán; agregátní nabídka
Název práce: Analysis of the Impacts of Change in Oil Prices on the Economy of Azerbaijan in 2005 -- 2015
Autor(ka) práce: Šrámek, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pikhart, Zdeněk
Oponenti práce: Kovanda, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this paperwork is to examine the impact of oil prices on the economy of the state of Azerbaijan in the years 2005 - 2015. The theoretical part of the work is devoted to aggregate supply and political terms. In the second part of the paper is briefly described the history of oil in Azerbaijan and the development of the oil industry in this country. Followed by a description of the political situation which is directly related to the use of profits from oil extraction. The last part of the work is dedicated to the analysis of the impact of oil prices on the economy. First, the development of individual components of aggregate demand, inflation and the real exchange rate is studied and these data are compared to fluctuation of the oil prices. Subsequently, the economic growth of Azerbaijan is analyzed. At the end of the paperwork are described the possible negative and positive consequences of oil extraction which could involve Azerbaijan.
Klíčová slova: Azerbaijan; azerbaijan manat; Oil price; aggregate demand; aggregate supply

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 13. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: